Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy klinické rehabilitace

Druhé vydání

Obsah

OBECNÁ ČÁST

1. Úvod

1.1. Pojetí a definice rehabilitace

1.2. Léčebná rehabilitace

1.3. Sociální rehabilitace

1.4. Pedagogická rehabilitace

1.5. Pracovní rehabilitace

1.6. Preventivní funkce rehabilitace

1.7. Výchozí principy rehabilitace

1.8. Bílá kniha o fyzikální a rehabilitační medicíně v Evropě

1.9. Typy rehabilitačních zařízení

1.10. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

2. Léčebná rehabilitace

2.1. Rehabilitační ošetřovatelství

2.2. Léčebná rehabilitace zaměřená na ovlivnění funkčního deficitu

3. Základní diagnostické postupy

3.1. Základy klinického vyšetření

3.2. Vyšetření jednotlivých tělesných regionů

4. Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření

5. Neuromotorický vývoj v raném období života

5.1. Klinické vyšetření pomocí motorických programů

5.2. Screening neuromotorického vývoje

5.3. Psychomotorický vývoj v časném dětském věku

6. Funkční a neurologická symptomatologie

6.1. Vyšetření posturálních funkcí

6.2. Vyšetření posturálních funkcí u dětí

7. Vyšetření svalového tonu

7.1. Fyziologický svalový tonus

7.2. Poruchy svalového tonu

7.3. Posturální rozložení poruch svalového tonu

7.4. Vyšetření zkrácených svalů

8. Vyšetření senzitivních funkcí

8.1. Testování citlivosti

8.2. Postup při vyšetření jednotlivých modalit čití

8.3. Klinické senzitivní syndromy

9. Vyšetření reflexů a mimovolních pohybů

9.1. Vyšetření reflexů

9.2. Vyšetření mimovolních pohybů

10. Vyšetření svalové síly

10.1. Svalová slabost

10.2. Svalová síla

11. Neurologická syndromologie

11.1. Primární myogenní léze

11.2. Poruchy nervosvalového přenosu

11.3. Postižení periferních nervů

11.4. Míšní syndromologie

11.5. Mozečková syndromologie

11.6. Extrapyramidový syndrom

11.7. Kmenové syndromy

11.8. Korové syndromy

12. Kineziologie a klinické vyšetření kloubního systému

12.1. Klasifikace pohybu v kloubech

12.2. Klinické vyšetření páteře, pánve a hrudníku

12.3. Klinické vyšetření pletence ramenního

12.4. Klinické vyšetření loketního kloubu

12.5. Klinické vyšetření zápěstí a ruky

12.6. Klinické vyšetření kyčelního kloubu

12.7. Klinické vyšetření kolenního kloubu

12.8. Klinické vyšetření hlezna a nohy

13. Testování závažnosti motorického postižení a omezení aktivit každodenního života

13.1. Metody používané k měření a hodnocení

13.2. Hodnocení závažnosti motorického postižení Testováním hrubé motoriky podle GMFM

13.3. Hodnocení omezení každodenních aktivit

13.4. Faktorové hodnocení podle Tardieu

14. Obecné fyzioterapeutické postupy

14.1. Pasivní pohyby a cvičení s asistencí

14.2. Cvičení svalové síly

14.3. Mobilizace měkkých tkání

15. Respirační fyzioterapie

15.1. Metody a techniky hygieny dýchacích cest

15.2. Dechová gymnastika

15.3. Metody a postupy využívající posturálně respirační funkce bránice

16. Dynamická neuromuskulární stabilizace

16.1. Základní principy posturálně lokomočních funkcí

16.2. Nácvik posturálně lokomoční stabilizace

16.3. Dynamické cvičení

17. Vybrané fyzioterapeutické koncepty

17.1. Vojtův princip reflexní lokomoce

17.2. Koncept manželů Bobathových

17.3. Senzomotorická stimulace

17.4. Feldenkraisova metoda

17.5. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabat, Knottová, Vossová)

17.6. Metoda podle Brunkowové

17.7. Metoda podle Brüggera

17.8. Aktivní terapie v závěsu

18. Fyzikální terapie

18.1. Rozdělení podle druhu aplikované energie

18.2. Rozdělení podle hlavního účinku

18.3. Kontraindikace fyzikální terapie

19. Balneologie

20. Ergoterapie

SPECIÁLNÍ ČÁST

21. Léčebná rehabilitace u vybraných neurologických onemocnění

21.1. Poruchy vědomí

21.2. Spastické syndromy a možnosti jejich ovlivnění

21.3. Poruchy rovnováhy

21.4. Poruchy nervosvalového přenosu a některá svalová onemocnění

21.5. Periferní parézy

21.6. Poškození míchy

21.7. Extrapyramidové poruchy

21.8. Poruchy mozečkových funkcí

21.9. Polyneuropatické syndromy

21.10. Neurodegenerativní onemocnění

21.11. Kraniocerebrální trauma a apalický syndrom

21.12. Roztroušená skleróza

21.13. Cévní onemocnění mozku

21.14. Dětská mozková obrna

22. Léčebná rehabilitace u vybraných ortopedických nálezů a po úrazech

22.1. Klasifikace podle symptomatologie

22.2. Klasifikace podle etiologie a patogeneze

22.3. Klasifikace podle lokalizace

22.4. Amputace končetin

23. Léčebná rehabilitace u vybraných interních onemocnění

23.1. Poruchy srdečního oběhu

23.2. Respirační poruchy

23.3. Poruchy metabolismu

23.4. Revmatické choroby

Doporučená literatura

Zkratky

Rejstřík

 ZPĚT na detail knihy