Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Urgentní medicína

obrázek jpeg (59kB) 

 


Vybrané hudební projekty

podporuje

 

 obrázek jpeg (667kB)


POSKYTOVANÉ SLEVY

karty ISIC, IYTC, ITIC,

ALIVE, STAFF CARD

SLEVA 10 %

 

obrázek gif (4kB)

  

 

GDPR

 

Zásady zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

(dále jen „Nařízení GDPR“)

 

 

Správce osobních údajů:

 

Galén, spol. s r. o., IČ 49356399, DIČ: CZ49356399, sídlo Na Popelce 3144/10a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 19832

Provozovatel webu www.galen.cz  a www.e-kompas.cz

(dále jen „Firma”),

 

 

I. Základní zásady zpracování osobních údajů

 

 

Při zpracování osobních údajů postupuje Firma v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů obsaženými v čl. 5 Nařízení GDPR, tj.

a)         zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně;

b)         shromažďuje osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je

c)         nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);

d)         zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

e)         zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované.

Firma k tomuto účelu přijme veškerá opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny; uloží osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 

II. Zpracovatel osobních údajů

 

 

Pro hladký průběh obchodní činnosti spolupracujeme na základě smluvního ujednání s těmito Zpracovateli osobních údajů:

Asseco Solutions, a.s. IČ: 64949541

Česká pošta, s. p. IČ: 47114983

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Galén-Kompas, s.r.o. IČ: 61504408

Kinet s.r.o., IČ: 27651177

Langmaierová Eva, IČ: 61479471

PC Help, a.s. IČ: 60748516

 

 

III. Jednotlivé účely zpracování osobních údajů

 

 

A. Zpracování údajů pro obchodní účely

Pro obchodní činnost firmy zpracováváme osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu, zejména:

jméno a příjmení, titul

obchodní firma

adresa nebo sídlo společnosti

identifikační a daňové číslo

telefonní číslo

e-mailová adresa

platební a bankovní údaje.

 

 

V rámci obchodních vztahů používáme obě formy zasílání dokladů. Daňový doklad, ať v listinné nebo elektronické podobě, splňuje zákonem stanovené podmínky a náležitosti. Přijetím elektronického dokladu udělujete tichý souhlas s použitým daňového dokladu v elektronické podobě. Tento souhlas lze odvolat či doklad nepřijmout jeho odmítnutím rovněž v elektronické podobě.  Použití a platnost elektronického dokladu je upřesněn Generálním finančním ředitelstvím v Metodické pomůcce č. 14/2012 k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH19.

Odmítnutí poskytnutí údajů pro obchodní účely má za následek nemožnost zpracování obchodní operace, poskytnutí služby či dodání zboží.

 

 

B. Zpracování údajů pro marketingové účely

Na základě předchozí spolupráce, veřejně dostupných údajů či oprávněného zájmu může Firma použít údaje pro zaslání zasílání obchodních sdělení. Tímto sdělením Firma může nabízet pouze vlastní výrobky či služby. Jedná se o obchodní sdělení dle Zákona č. 480/2004 Sb.

 

Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu gdpr@galen.cz, případně na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

 

 

C. Zpracování osobních údajů získaných z e-shopu

Zpracování osobních údajů získaných z webového rozhraní www.e-kompas.cz blíže specifikujeme zde GDPR e-kompas

 

 

D. Cookies

Stránka www.galen.cz (i další Firmou provozované stránky www.achot.cz, www.cspsychiatr.cz, www.cesradiol.cz, www.galenbooks.com) nepoužívá soubory cookies.

 

 

E. Zpracování osobních údajů smluvního partnera – autora (umělce)

Firma je oprávněna zpracovávat osobní údaje autora (umělce), které od něho získá v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy pro účely plnění povinností firmy vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k licenční smlouvě a z uzavřené licenční smlouvy. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů umělce je licenční smlouva uzavřená mezi firmou a autorem (umělcem).

 

Firma je oprávněna zpracovávat osobní údaje autora (umělce) ode dne účinnosti smluvního vztahu po dobu jeho trvání a po jeho skončení po přiměřenou dobu s ohledem na oprávněné zájmy firmy nebo s odkazem na příslušné právní předpisy a uzavřenou smlouvu. Po uplynutí této lhůty je firma oprávněna zpracovávat osobní údaje umělce jen pro účely archivace a v souladu s platnými právními předpisy o archivaci.

 

Autor (umělec) je povinen předávat firmě své osobní údaje aktuální, přesné a pravdivé. V případě jakékoliv změny osobního údaje je povinen změnu neprodleně firmě oznámit.

 

Osobními údaji autora (umělce), které firma v souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících z licenční smlouvy zpracovává, jsou údaje, které jsou přesně vymezeny v uzavřené smlouvě.

 

Autor (umělec)

a)      byl zástupcem firmy seznámen se skutečností, že zpracovávání osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z uzavírané (uzavřené) licenční smlouvy je nezbytné a bez těchto osobních údajů by firma nebyla schopna plnit závazky z uzavírané (uzavřené) licenční smlouvy;

b)      byl zástupcem firmy seznámen s právem na omezení zpracování, pokud by takové omezení nemělo vliv na plnění povinností firmy vyplývající z uzavřené smlouvy, s právem vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se autora (umělce) týkají, a to kdykoliv, jedná-li se o přímý marketing;

c)      byl zástupcem firmy seznámen s právem na přístup ke svým osobním údajům, na jejich bezodkladnou opravu, výmaz, vysvětlení od zástupce firmy v případě, pojme-li podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;

d)      byl informován o právu na přenositelnost osobních údajů, na nápravu při nakládání s jeho osobními údaji, pokud je nakládání v rozporu s právními předpisy, přičemž za nápravu je považováno zastavení nakládání s osobními údaji, jejich oprava, doplnění či odstranění;

e)      byl upozorněn na právo kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů v případě podezření, že dochází k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji, nebo že bylo odmítnuto zajištění nápravy zjištěného stavu, který je v rozporu s právními předpisy;

f)      byl seznámen se způsobem, jakým jsou jeho osobní data zabezpečena, aby nedošlo ke zneužití autorem poskytnutých osobních údajů.

Autor (umělec) má právo kdykoliv kontaktovat firmu s žádostí o doplňující vysvětlení výše uvedených informací, a to na email gdpr@galen.cz nebo písemně na adresu firmy.

 

 

IV. Doba zpracování osobních údajů

 

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

 

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování a

f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@galen.cz nebo na poštovní adrese:

 

Galén/GDPR

Na Popelce 3144/10a

150 00  Praha 5

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@galen.cz

 

Zpracování osobních údajů dle výše uvedených zásad nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 


Lékařský KOMPAS Internetové knihkupectví

NOVINKY:

 

 

 

František Koukolík 

 NEZAPOMENU!

Navždy vděčná vaše inteligence umělá

    

 MOUDROST

 Útěk do Samarry nepomůže

 

Jiří Šedý

ZUBAŘ

- NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA

 

Sergej Solouch

NIKDO ZA NIC NEDOSTANE

Příběh lásky Jaroslava Haška

a Jarmily Mayerové

 

Věra Trnková, Stephan J. Nolte

HLEDÁNÍ JMÉNA VĚČNÉHO...

aneb Příběh Bertholda Epsteina

 

Odborná literatura:

 

Robin Šín, Petr Štourač, et al. 

URGENTNÍ MEDICÍNA

 

 

 

Jíří Bonaventura 

SOUČASNÁ KARDIOLOGIE

Manuál pro praxi  

  

CD:

Ondřej Fencl & Hromosvod 

SEN NENASYTNÝCH KLUKŮ

 

Jan Burian & Jaroslav Kořán 

ANEBOJO!

 

Ivan Hlas Trio

PRAMÍNEK ČASU

  

Jan Běťák a hosté

NAPODOBOVÁNÍ PÍSMA

 

Eva Mišíková & E+Mausy 

Z MÉHO MĚSTA

 

Dája Šimíčková & Shadde Yadda

POTICHOUČKU

 

Poezie:

Jiří Smrž

DOSUD

 

Próza:

Jiří Kratochvil

KAPESNÍ ROMÁN PRO KAPSÁŘE