Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vybrané otázky - Onkologie XII.

Obsah

KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE I

1. Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře (C67) v České republice - aktuální stav

2. Diagnostika a sledování pacientů s tumory měchýře systémem EVIS EXERA II. První zkušenosti z vyšetření 50 nemocných

3. Kouření a karcinom močového měchýře

4. Riziko recidivy Ta a T1 uroteliálního karcinomu močového měchýře

5. Invazivní nádory močového měchýře - úskalí stanovení kategorii pT

6. Využití úzkopásmového zobrazení (NBI) při transuretrální resekci nádorů močového měchýře

 

KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE II

7. Lokální chemoprofylaxe středně a vysoko rizikových neinvazivních nádorů močového měchýře

8. Naše zkušenosti s neoadjuvantní chemoterapií u invazivních nádorů močového měchýře

9. Primární tumory ženské uretry

10. Tumoriformní endometrióza močového měchýře v pokročilé graviditě

11. Stanovení aktivity katepsinu B u karcinomu močového měchýře v prospektivní studii

12. Prognostický význam exprese p53, MIB1 v tkáni uroteliálního karcinomu a nenádorové sliznice močového měchýře

 

KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE III

13. Sexuální funkce šetřící radikální cystektomie

14. Radikální cystektomie, indikace, technika výkonu

15. Radikální cystektomie a derivace moče - hodnocení výsledků vlastního souboru

16. Výsledky RCY na Onkologické klinice ve FNO - hodnocení včasnosti indikace

17. Derivace moče Mainz pouch II s časovým odstupem

 

KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE IV

18. Uretrektomie u invazivních nádorů měchýře

19. Koincidence karcinomů močového měchýře a prostaty

20. Kurativní potenciál radioterapie v léčbě infiltrujícího karcinomu močového měchýře

21. Role radioterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

 

KARCINOM LEDVINY I

22. Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64) v České republice - aktuální stav a trendy

23. Cystické nádory ledvin - diferenciální diagnóza, klinický význam, prognóza

24. Mayo Scoring Systém - odhad rizika progrese karcinomu ledviny

25. Symptomatologie a výsledky léčby karcinomu ledviny

26. Lokální recidivy u karcinomu ledviny

27. Taktika a strategie plicní metastasektomie u karcinomu ledviny

 

KARCINOM LEDVINY II

Molekulárně genetické podklady biologické léčby renálního karcinomu

Sutent v léčbě karcinomu ledviny

Bezpečnost podávání sunitinibu pacientům s generalizovaným karcinomem ledviny

Sorafenib a jeho postavení v léčbě RCC

Možné vedlejší účinky sorafenibu

Nexavar (sorafenib) v terapii renálního karcinomu

Avastin a jeho postavení v léčbě RCC

Temsirolimus, jeho postavení v léčbě RCC a jeho bezpečnostní profil

Everolimus a jeho možné budoucí postavení v léčbě RCC

 

KARCINOM LEDVINY III

28. Porovnání laparoskopické a otevřené nefrektomie pro karcinom

29. Záchovné chirurgické výkony u nádorů ledvin - expandující indikace a posun k miniinvazivitě

30. Laparoskopická ručně asistovaná resekce ledviny za využití radiofrekvenční koagulace

31. Spontánní ruptura nádorů ledvin

32. Přehled operačních výkonů a jejich výsledků při léčbě angiomyolipom ledviny na našem oddělení za posledních 5 let

33. Možnosti léčby pokročilého karcinomu ledviny - kazuistika

Primární extragonadální germinální nádory u mužů - analýza souboru z let 1994-2008

Možnosti biologické léčby karcinomu prsu

Postavení herceptinu v léčbě pokročilého karcinomu prsu

Postavení herceptinu v adjuvantní léčbě karcinomu prsu

Bevacizumab - avastin v léčbě karcinomu prsu

 

KARCINOM PRSU I

1. Aktívne vyhľadávanie žien s kardiotoxicitou u žien po terapii karcinómu prsníka

2. Aktívny prístup ku kožným nádorom u žien s karcinómom prsníka

3. Nutnosť aktívneho vyhľadávanie žien s vysokým rizikom vzniku ca mammae a s pozitívnym BRCA

4. Biologické, prístrojové a organizačné limity možného aktívneho vyhľadávania ca mammae neinvazívnymi dg-metódami

5. Radiální jizva jako radiologická a klinicko-patologická jednotka

6. Diagnostika karcinomu prsu z pohledu chirurga

7. Permanentní rizika a omyly časné diagnostiky karcinomu prsu

Současné postavení bisfosfonátů v onkologii

Doporučení pro užívání bisfosfonátů u solidních nádorů

Zometa a její postavení v léčbě maligních onemocnění

 

KARCINOM PRSU II

8. Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu

9. Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu a jejich vzájemný vztah

10. Inflamatórny karcinóm

11. Radioterapie v léčbě karcinomu prsu

12. Zdroje chyb v průběhu pooperační radioterapie pro karciom prsu

13. Má smysl chránit interkostobrachiální nervy při disekci axily - vlastní zkušenosti

14. Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek

15. Karcinom prsu - nemoc mnoha tváří: kazuistiky jaterního metastatického postižení

16. Možnosti a limity neoadjuvantní terapie u karcinomu prsu

17. Alternativní medicína v onkologii

TYVERB (LAPATINIB) - nová naděje pro pacienty s pokročilým karcinomem prsu

TYVERB - duální inhibitor tyrosininázových receptorů v léčbě pokročilého karcinomu prsu

EAP program: první klinické zkušenosti, kazuistiky

Registr TYVERB: EAP program, předběžný výstup, lokální data

Výsledky nezávislé studie ABCSG-12

Nové cytostatikum - ixabepilon - v léčbě karcinomu prsu

 

POSTERY

Zhodnocení pětileté medikace Bonefosu u pacientky s primárně generalizovaným karcinomem prsu do skeletu

Je mastektomie zapomenutým operačním výkonem?ZPĚT na detail knihy