Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Antitrombotická léčba akutních koronárních syndromů

Obsah

Úvod

1. Patofyziologie aterosklerózy

1.1. Rizikové faktory a markery aterosklerózy

1.2. Patofyziologie aterosklerózy

2. Patofyziologie koronární trombózy

2.1. Adheze trombocytů

2.2. Destičkové receptory a proces aktivace trombocytu

2.3. Destičková sekrece a zachytávání dalších trombocytů

2.4. Stabilizace a disagregace destičkového trombu

2.5. Vztah zánětu a arteriální trombózy

2.6. Genetické předpoklady arteriální trombózy

3. Doporučené postupy

3.1. Doporučené postupy použití protidestičkové léčby u nemocných s aterosklerózou

3.2. Doporučené postupy antitrombotické léčby při stabilní angině pectoris

3.3. Doporučené postupy antitrombotické léčby akutního koronárního syndromu bez elevací ST úseků

3.4. Doporučené postupy antitrombotické léčby akutního koronárního syndromu s elevacemi ST úseků

3.5. Doporučené postupy pro perkutánní koronární intervenci

4. Základní strategie léčby akutních koronárních syndromů

4.1. Časně konzervativní nebo časně invazivní léčba akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků

4.2. Intervenční léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi úseku ST

5. Fibrinolytika

5.1. Přehled fibrinolytik

5.2. Fibrinolytika v léčbě NSTEMI

5.3. Fibrinolytika v léčbě STEMI

6. Facilitovaná perkutánní koronární intervence

6.1. Plná dávka fibrinolytika před PCI

6.2. Poloviční dávka fibrinolytika + inhibitory destičkových receptorů GP IIb/IIIa

6.3. Izolované podání inhibitorů destičkových receptorů GP IIb/IIIa

6.4. Současné postavení facilitované PCI v léčbě nemocných s akutním infarktem a elevacemi ST úseků

7. Hepariny

7.1. Hodnocení účinnosti léčby heparinem

7.2. Nežádoucí účinky heparinů

7.3. Klinické využití nefrakcionovaného heparinu v léčbě akutních koronárních syndromů

7.4. Klinické využití nízkomolekulárního heparinu v léčbě akutních koronárních syndromů

8. Nepřímá antikoagulancia

8.1. Manifestace akutního koronárního syndromu u nemocného na antikoagulační léčbě

8.2. Antikoagulační léčba v sekundární prevenci akutního koronárního syndromu

8.3. Kombinovaná léčba kumariny, kyselinou acetylsalicylovou a thienopyridiny

9. Nepřímé inhibitory faktoru Xa

9.1. Prevence žilní trombózy po chirurgických výkonech

9.2. Léčba žilní trombózy a plicní embolie

9.3. Léčba akutního koronárního syndromu bez elevací ST úseků

9.4. Léčba akutního infarktu myokardu

9.5. Fondaparinux při koronární angioplastice

10. Přímé inhibitory faktoru Xa

11. Přímé inhibitory trombinu

11.1. DTI v léčbě akutních koronárních syndromů bez ST elevací

11.2. DTI v léčbě akutního infarktu myokardu

11.3. DTI při koronární angioplastice

11.4. DTI v sekundární prevenci akutních koronárních syndromů

12. Inhibitory cyklooxygenázy

12.1. Kyselina acetylsalicylová a její deriváty

12.2. Reverzibilní inhibitory cyklooxygenázy-1

12.3. Inhibitory cyklooxygenázy-2

13. Thienopyridiny

13.1. Ticlopidin

13.2. Clopidogrel

13.3. Prasugrel

13.4. Reverzibilní inhibitory P2Y12 receptoru

13.5. Nežádoucí účinky thienopyridinů

14. Thienopyridiny po implantaci koronárního stentu

14.1. Trombóza koronárního stentu

14.2. Thienopyridiny po implantaci konvenčního kovového stentu (bare metal stent, BMS)

14.3. Thienopyridiny po implantaci lékového stentu (drug eluting stent, DES)

15. Inhibitory destičkových receptorů GP IIb/IIIa

15.1. Abciximab (ReoPro)

15.2. Eptifibatid

15.3. Tirofiban (Aggrastat, Merck & Co)

15.4. Současné postavení inhibitorů destičkových receptorů GP IIb/IIIa

16. Cilostazol

17. Dipyridamol

18. Krvácivé komplikace antitrombotické léčby

18.1. Klasifikace krvácení

18.2. Incidence krvácení

18.3. Nejdůležitější rizikové faktory krvácení

18.4. Antikoagulační léčba

18.5. Antiagregační léčba

18.6. Fibrinolytická léčba

18.7. Klinický dopad krvácení

19. Rezistence na protidestičkovou léčbu

19.1. Rezistence na kyselinu acetylsalicylovou

19.2. Rezistence na clopidogrel

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy