Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

CT angiografie

Recenze

Vysoce odborná publikace MUDr. Jiřího Ferdy, PhD., vznikla na plzeňské Radiologické klinice LF UK a FN. Pracoviště se věnuje cévní diagnostice využitím CT od poloviny devadesátých let minulého století. Kniha zahrnuje současné poznatky o zobrazování kompletního cévního systému, zobrazení srdce, informace o perfúzním vyšetření mozku i zobrazování nádorů. Výborně navazuje na publikaci Výpočetní tomografie, která byla ohodnocena Cenou rektora Univerzity Karlovy jako nejlepší vědecká publikace roku 2002.

 

Definice, principy a indikace CTA (angiografie pomocí výpočetní tomografie) je název první kapitoly, která uvádí čtenáře do složité problematiky tohoto vyšetření, vysvětluje princip zobrazení, diagnostický význam i určitá omezení. Podrobně je zde uvedena intravenózní aplikace kontrastní látky, problémy při její aplikaci, cirkulační čas i cirkulační fáze.

V této části knihy je vysvětlen např. pojem izotropního zobrazení, cone-beam effect, kolimace a její vliv na zobrazení cév a další. Kapitola, jako ostatně celá publikace, obsahuje vynikající obrazovou dokumentaci (z autorova archívu), vysvětlující grafy a schémata, jejichž přehlednost a perfektní zpracování zdůrazňuje použití kvalitního křídového papíru.

 

Hodnocení nálezů má být prováděno tak, aby výtěžnost vyšetření byla co nejvyšší. Pro posouzení funkce cévního řečiště je nutno hodnotit prokrvení orgánů a cévní zásobení patologických procesů v nich. Proto autor uvádí, že nedílnou součástí hodnocení CTA je i posuzování perfuze orgánů a charakter vaskularizace patologických procesů.

 

V kapitole o vyšetření cév mozku, hlavy a krku jsou rovněž uvedeny podmínky kvalitního vyšetření intrakraiálních cév, strategie vyšetření i postupy při hodnocení vyšetření. Autor uvádí nejvhodnější projekce pomocí anatomických schémat a rtg snímků.

Zobrazení intrakraniálních aneuryzmat pomocí CTA poskytuje např. ve srovnání s katetrizační arteriografií přesnější informace o prostorovém uspořádání výdutě. Nedílnou součástí této kapitoly je opět vynikající fotodokumentace ilustrující a názorně doplňující odborný text. (Např. zobrazené typy postižení cévní stěny při arteriální hypertenzi: vinutí - tortuozita, zalomení - kinking, vazospazmy, poranění krčních tepen apod.)

 

Kapitola o vyšetření plicního oběhu zahrnuje vyšetření CTA, anatomii, anomálie plicnice a plicních žil, obraz a vyšetření při plicní embolizaci, hypertenzi, dále sekundární změny v plicním řečišti až po kvalitní zobrazení bronchiálních tepen. Vysvětlující anatomie systému, patologie procesu a hodnocení vyšetření je opět doplněno vynikající názornou obrazovou dokumentací.

Velkou pozornost věnuje autor kapitole o CTA srdce a věnčitých tepen, kde mimo jiné zdůrazňuje, že základní podmínkou kvalitního vyšetření srdce a věnčitých cév je izotropní zobrazení a použití synchronizace akvizice dat s elektrokardiogramem.

 

Autor rovněž dále popisuje postupy a výtěžnost vyšetření při traumatech abdominálních tepen, vyšetření periferních tepen i žil, včetně hodnocení CTA. Např. pro zobrazení žil končetin platí, že jednoznačně preferovanou modalitou je dopplerovská ultrasonografie. CTA má jen doplňkový význam, především při kombinovaném zobrazování plicní embolizace a hluboké žilní trombózy. Mimořádný význam má strategie vyšetření nádorových procesů pro časování aplikace kontrastní látky. Nádory jsou systémově rozděleny a textová část těchto subkapitol je rovněž doplněna instruktivní fotodokumentací, stejně jako je tomu v celé publikaci.

 

Fotodokumentace zachycuje provedená vyšetření na jednořadém, dvouřadém i na nejmodernějším šestnáctiřadém přístroji. Tato skvělá monografie je přehledně členěna, je doplněna samostatnou přílohou s ukázkami vyšetřovacích protokolů pro CT angiografii, dále seznamem vysvětlujícím odborné zkratky v textu, rejstříkem a rozsáhlou literaturou korespondující s jednotlivými kapitolami.

 

Publikace předkládá současné možnosti zobrazení krevního zásobení jednotlivých systémů a vede čtenáře k dokonalé orientaci v somatickém »labyrintu«. Odborný text přestává být teorií a díky výbornému komplexnímu uspořádání se stává vynikající příležitostí k získání nebo doplnění odbornosti v cévní diagnostice pomocí CT.

MUDr. Olga Wildová


Recenze

Kniha navazuje velmi vhodně na první monografii Výpočetní tomografie (2002), na které se Jiří Ferda největší měrou podílel. Obrovskou výhodou recentní publikace je skutečnost, že je obohacena o kvalitní obrazovou dokumentaci, kterou poskytuje jeden z nejmodernějších CT přístrojů, jenž byl právě v mezidobí uveden v Plzni do provozu.

 

Jak jsem již jako recenzent minulé monografie konstatoval, platí i nadále, že asistent J. Ferda, PhD., je jedním z nejvýznamnějších odborníků-radiologů právě na poli angiografických aplikací CT diagnostiky. Srovnám-li obsah knihy s těmi, které s podobnou tematikou vycházejí v renomovaných zahraničních nakladatelstvích, nemá se tato česká monografie v žádném případě za co stydět. Informace jsou stejně recentní a shrnují i výsledky výzkumu na poli nejmodernějších, tedy kardioangiografických aplikací.

 

Vzhledem k tomu, že v současné době je v republice již většina spirálních CT přístrojů, a právě tato technologie provádění angiografických vyšetření umožňuje, je publikace v podstatě určena všem radiologům a řadě odborníků z jiných oborů. Nepochybuji, že se stane i cenným výukovým materiálem pro postgraduální výchovu v radiologii.

Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.


Recenze

Naší odborné radiologické veřejnosti dlouho známý, pracovně, výzkumně i publikačně mimořádně plodný pracovník plzeňské Radiologické kliniky, doc. MUDr. Ferda vydal novou knihu. S obdivuhodným pracovním elánem po základní monografii o výpočetní tomografii, o níž jsme v našem listě rovněž referovali, přichází s jejím nezávislým »prodloužením« a specializovanou nástavbou, shrnující zkušenosti i návod k provádění výpočetní angiografie (CTA). Tato metoda, spolu s paralelně se rozvíjející MRA, prodělává překotný rozvoj zejména v souvislosti s moderní CT technologií (vícedetektorové přístroje), jež zrychlila vyšetřovací postup a vyhověla tak podmínkám angiografickému vyšetření kladeným. Již na prvé prolistování bude každému čtenáři této monografie jasné, že toto základní dílo je moderně zpracováno, graficky nápaditěji a luxusněji vybaveno, vytištěno celé na kvalitním křídovém papíře, s bohatostí - často i barevných - obrazů. Obvyklé kvality Ferdova podání výkladu jsou ostatně beze zbytku podány i zde: jasné, věcné formulace, soubor zkušeností, který nenechává nikoho na pochybách, že nejde toliko (nebo převážně) o souhrnné vysvětlení, ale především o osobní zkušenost a velký materiál, o který se autorova práce opírá. Úspěch předchozí základní monografie, která se stala rychlostí blesku »šlágrem« na našem radiologickém knižním trhu, byl zřejmě i jedním z důvodů, proč technická a tisková výbava knihy byla provedena na světové úrovni. O plnosti a dokumentační schopnosti obrazových dokladů nejsou nejmenší pochyby. Podrobné prohovoření metodologie a přínosů CT s přihlédnutím k počtu moderních přístrojů je vysoce aktuální, protože tato vyšetření by při postačujícím počtu pacientů byla dnes proveditelná dík technickému vybavení všude: jde jen o zacvičený personál, schopný ji provádět a o interpretaci nálezů.

 

Kniha je rozdělena do deseti hlavních oddílů: prvý pojednává o strategii vyšetření, druhý je věnován hodnocení nálezů. Ve třetím se probírají cévy mozku, hlavy a krku, v dalším plicní oběh; v pátém srdce a věnčité tepny - tento oddíl sám má kolem 50 stránek; následuje aorta, sedmá stať probírá abdominální tepny, následná tepny periferní, předposlední žíly a poslední je věnována aplikaci CT u nádorových procesů, se zdůrazněním mozku, hlavy, krku, jater, pankreatu, u neuroendokrinních nádorů, u karcinomu ledvin, nádorů pohybového ústrojí. Tento strohý výčet ukazuje, že kniha není věnována jen v užším slova smyslu změnám na cévách, ale také o cévní změny se opírající diagnostice orgánových, převážně nádorových procesů. Záběr knihy je tedy vskutku impozantní. V závěru jsou probrány vyšetřovací postupy formou protokolů jejich provádění, seznam použitých zkratek, rejstřík (rozdělený podle výše uvedených kapitol, což usnadňuje cílené hledání). Zcela na závěr svazku je soubor celostránkových barevných informativních inzerátů nejen o přístrojích, ale i o kontrastních látkách tří čelních sponzorujících firem (Siemens, Schering a Edomed), jejichž podpora umožnila, aby tato nádherná a vysoce potřebná, profesionálně na výši současnosti stojící kniha spatřila světlo světa, ku prospěchu našeho oboru, jeho pracovníků a především pacientů. Autorovi lze právem jak poděkovat za námahu, kterou do hloubky ocení každý, kdo se s úspěchem pokusil podobné základní dílo koncipovat a uspěl - a také pogratulovat za dílo tak zdařilé. Gratulace dílem patří i těm, kdo knihu budou v denní praxi používat. Nepochybně je nezklame a nepochybně to nebudou toliko radiodiagnostická oddělení.

prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.ZPĚT na detail knihy