Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Urogynekologie

Recenze

Počátek léčebných snah zbavit ženu poruch funkce dolního močového ústrojí a inkontinence moči na základě cíleného vyšetření se datuje do posledních desetiletí 19. století. Ale až ve druhé polovině století dvacátého byly vytvořeny podmínky pro diferenciální diagnostiku a kauzální léčbu. Pokroky byly umožněny vznikem interdisciplinárního oboru - urogynekologie. Autoři - odborníci, z nichž mnozí se podíleli na vzniku a rozvoji oboru, předkládají v této publikaci rozsáhlou problematiku urogynekologie se zaměřením na praktické možnosti léčebné péče žen postižených dysfunkcí dolního močového ústrojí a inkontinencí moči.

 

Po historickém úvodu je v kapitole nazvané Teoretické základy problematiky inkontinence moči podán přehled standardizované terminologie, vysvětleny jsou definice, klasifikace a posouzení stupně závažnosti a incidence inkontinence moči. Terminologie byla dlouhou dobu nejednotná, a proto jsou v této části cenná upřesnění mnoha synonym; uvedeno je rovněž sjednocení vyšetřovacích postupů a metod. Součástí kapitoly jsou vývojové, anatomické a funkční předpoklady léčby stresové inkontinence a anatomie močového ústrojí, doplněná instruktivními barevnými schématy. Úloha nervového systému je vysvětlena samostatně, včetně funkcí předního mozku, mozkové kůry a somatické (vědomé) kontroly.

 

Vyšetřovací metody v urogynekologii jsou samostatnou rozsáhlou kapitolou. Anamnéza zůstává stále nedílnou součástí základního vyšetření. Získané informace pomáhají k objasnění chorobného procesu a následně vedou k účelnému využití dostupných vyšetřovacích metod. Urodynamické metody umožňují hodnocení funkce a dysfunkce dolních močových cest. Autoři uvádějí podrobně u jednotlivých metod postupy, metodiku, klinický význam, vhodnost a účelnost pro léčebný postup. Součástí kapitoly jsou rovněž zobrazovací metody. Realitou dosud zůstává, že ani nové technologie nevytvořily standard pro rutinní vyšetřování poruch pánevního dna a inkontinence. Urologové více využívají rentgenové metody, urogynekologové pak spíše dávají přednost ultrazvukovým diagnostickým postupům. Také tato část publikace má bohatou obrazovou přílohu.

 

Záněty dolních močových cest jsou významným problémem přibližně u 10-20 % žen. Mohou se stát etiologickým faktorem inkontinence moči. Tuto problematiku autoři uvádějí v textu v celé její šíři.

Konzervativní léčba v urogynekologii je obsahem další samostatné kapitoly a neměla by být nikdy pokládána za druhořadou. Zlepšení mechanismu kontinence například nabízí metoda cvičení pánevních svalů.

Farmakologická léčba pak často bývá při poruchách vyprazdňování močového měchýře podána jako první pro její snadnou aplikaci, účinnost a snahu o eliminaci operačního zákroku. V kapitole zabývající se tímto tématem jsou uvedeny přípravky užívané k normalizaci plnicí a shromažďovací funkce močového měchýře, léky usnadňující vyprazdňování močového měchýře i blokující nadměrnou činnost uretrálního svěrače.

 

Kapitola Chirurgická léčba v urogynekologii je názorná, instruktivní a tvoří určitou osu celé publikace. Velký počet operačních postupů však ztěžuje výběr, který musí být založen na rozboru situace, klinického nálezu a výsledků vyšetření u každé pacientky. Jednotlivé operační metody a jejich postupy jsou v knize podrobně popsány a doplněny vysvětlujícími schématy. Rovněž jsou zde uvedeny modifikace operací, nejčastější komplikace, důvody selhání použité metody, ale především výhody použitých postupů.

 

Komplikace v urogynekologii souvisejí často s nádorovým onemocněním, ale mohou také vzniknout iatrogenním poškozením (ozáření). Pozornost věnují autoři také poraněním močových cest při gynekologických a porodnických operacích a urogynekologické problematice v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

 

Monografie dále zahrnuje přehled diagnostických a terapeutických postupů v ambulantní péči, posudkovou činnost v urogynekologii, úvod do statistiky s vysvětlením typů a významu studií. Podmínkou komunikace v každém oboru je všem srozumitelné užití slov, výrazů a odborných termínů. Proto je závěrečná kapitola věnována standardizované terminologii (urodynamické zařízení, funkce dolních močových cest, rehabilitační techniky, terminologie prolapsů pánevních orgánů, standardizace a terminologie funkčních charakteristik apod.). Součástí knihy je i obsáhlá literatura a bohatý rejstřík, jež tvoří závěr knihy.

 

Předkládaná publikace je obsáhlou dokumentací současných poznatků a zkušeností mnoha úzce spolupracujících odborníků (českých i zahraničních), zabývajících se složitou urogynekologickou problematikou. Svou názorností a praktickou využitelností se určitě stane žádaným zdrojem informací pro gynekology, lékaře souvisejících odborností i studenty medicíny.

MUDr. Olga WildováZPĚT na detail knihy