Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vybrané otázky - Onkologie XIII.

Obsah

NÁDORY VARLAT I.

1. Epidemiologie zhoubného novotvaru varlete (C62) v České republice

2. Včasná diagnóza nádorů varlat

3. Bilaterální testikulární germinální tumory

4. Extragonadální germinální nádory

5. Testikulární lymfomy

6. Paratestikulární embryonální rhabdomyosarkom - kazuistika

 

NÁDORY VARLAT II

7. Technika laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinálních nádorů varlat

8. Výsledky retroperitoneální lymfadenectomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádorem neseminomového typu na našem pracovišti

9. Úloha retroperitoneální lymadenektomie u pacientů po high-dose chemoterapii s autologní transplantací kostní dřeně pro pokročilý neseminom

10. Laparoskopická modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů nižších stádií

11. Salvage retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s neseminomovýmí germinálními tumory varlat a poruchy ejakulace

12. Skúsenosti so suplementačnou liečbou testosterónom u pacientov s nádormi testis

 

KARCINOM PROSTATY, SCREENING A VČASNÁ DETEKCE A DIAGNOSTIKA

13. Včasná detekce a screening karcinomu prostaty (KP)

14. Vliv PSA velocity na včasnou detekci karcinomu prostaty

15. Importance of Mirnas Expression in Prostate Cancer and Benign Prostate Tissue

16. Histoscanning v diagnostice karcinomu prostaty

17. Vztah objemu prostaty k výsledku biopsie

18. Diagnostika lokálně pokročilého karcinomu prostaty s využitím MR

19. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu

 

LÉČBA POKROČILÉHO KARCINOMU PROSTATY

20. princip imunoterapie dendritickými buňkami u nádorových onemocnění

21. Protokol klinické studie imunoterapie autologními dendritickými buňkami u karcinomu prostaty

22. Hladina testosteronu a zhoubné nádory prostaty

23. Intermitentní androgenní suprese v léčbě karcinomu prostaty - dvanáctileté zkušenosti

24. Definice a léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

25. Megestrolacetát v terapii hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

26. Postavení zomety v léčbě karcinomu prostaty

 

KARCINOM PROSTATY, EPIDEMIOLOGIE A KLINICKÉ REGISTRY

29. Uroweb - nový informační systém zajišťující bezbariérový přístup k epidemiologii urologických malignit v regionech ČR

30. Pozitivní zpráva o vývoji dosahovaného přežití u pacientů s urologickými malignitami v ČR, srovnání v rámci období 1990-2005

31. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS - část I

32. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS - část II

33. CAPROS - projekt screeningu karcinomu prostaty

 

LÉČBA LOKALIZOVANÉHO A LOKÁLNĚ POKROČILÉHO KARCINOMU PROSTATY

34. Operační intervence u karcinomu prostaty lokalizovaného na prostatickou žlázu

35. Místo radioterapie v léčbě karcinomu prostaty

36. Intersticiální brachyterapie karcinomu prostaty

37. Radioterapie karcinomu prostaty, zhodnocení toxicity léčby u souboru pacientů léčených ve FN v Motole v letech 2005 a 2006

38. Relaps po 3D-CRT karcinomu prostaty

39. Technika IMRT SIB (simultánního integrovaného boostu) v radioterapii karcinomu prostaty s vysokým rizikem

40. Využití simultánního integrovaného boostu při eskalaci dávky na intraprostatickou lezi u pacientů s karcinomem prostaty

41. IGRT karcinomu prostaty s využitím implantovaných intraprostatických markerů

42. První zkušenosti s využitím zlatých zrn při obrazem řízené radioterapii (IGRT) karcinomu prostaty

43. Možnosti a perspektivy aktivního monitoringu u karcinomu prostaty - naše zkušenosti

 

PROGNOSTICKÉ FAKTORY A JEJICH VYUŽITÍ V LÉČBĚ LOKALIZOVANÉHO A LOKÁLNĚ POKROČILÉHO KARCINOMU PROSTATY

44. Agresivní karcinom prostaty s nízkým PSA

45. Vztah biochemické recidivy po radikální prostatektomii a předoperační hodnoty celkového a volného PSA

46. Prognostické parametry u pacientů po radikální prostatektomii

47. Validizace nomogramu pro patologickou klasifikaci karcinomu prostaty po radikální prostatektomii

48. Predikce charakteru elevace PSA při biochemické recidivě po radikální prostatektomii pomocí matematického modelu

49. Dynamika poklesu PSA po radikální prostatektomii stanovená ultrasenzitivním testem nabízí prognostickou informaci o riziku biochemické recidivy karcinomu prostaty

50. Vývoj PSA po radikální radioterapii pro karcinom prostaty

 

CHIRURGICKÁ LÉČBA LOKALIZOVANÉHO KARCINOMU PROSTATY I

51. Místo otevřené retropubické radikální prostatektomie v moderní léčbě karcinomu prostaty

52. Výsledky endoskopické extraperitoneální radikální prostatektomie

53. Naše zkušenosti s roboticky asistovanou laparoskopickou radikální prostatektomií (RARP) v léčbě karcinomu prostaty

54. Nové techniky ke zlepšení kontinence u laparoskopické a roboticky asistované radikální prostatektomie

55. Čtyřleté zkušenosti s robotickou radikální prostatektomií v ÚVN Praha

56. Srovnání peroperačního průběhu časných komplikací a funkčních výsledků robotické a otevřené radikální prostatektomie

57. Patologické nálezy u nemocných po radikální prostatektomii vhodných k případnému aktivnímu sledování

58. Biochemická recidiva po perineální radikální prostatektomii pro karcinom

59. Rizikové faktory vzniku striktury anastomózy po radikální prostatektomii

60. Radikální prostatektomie u vysoce rizikového karcinomu prostaty

61. Klinická a patologická klasifikace a hodnocení Gleasonova score u pacientů po radikální prostatektomii

 

POSTER - TEMSIROLIMUS V LÉČBĚ METASTAZUJÍCÍHO KARCINOMU LEDVINY - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Intermitentní androgenní suprese v léčbě karcinomu prostaty - dvanáctileté zkušenosti

Možnosti modelování kinetiky prostatického specifického antigenu

Praktické aspekty diagnostiky karcinomu prostaty pomocí prostate cancer gene 3 (PCA3)

 

KARCINOM PRSU I - AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ A DIAGNOSTIKA

1. Diagnostické metódy pri včasnom karcinóme prsníka

2. Včasná diagnostika morbus Paget - naše skúsenosti 3. Sekrécia z bradavky prsníka - jeden z možných príznakov diagnostiky včasného karcinómu prsníka

4. Molekulární zobrazení a nukleární medicína, její postavení v současné onkologické diagnostice

5. Kontrastní ultrazvuk (CEUS) nehmatných lézí prsu

6. Včasný záchyt karcinomu prsu z pohledu chirurga

7. Diagnostika nádorů prsu ve skupině rizikových žen - vlastní zkušenosti

8. Postavení bonefosu v léčbě kostních metastáz

 

KARCINOM PRSU II - NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ

9. Patomorfologické prognostické markery u karcinomu prsu

10. Imunohistochemicky detekovaná exprese proteinů u nemocných s karcinomy mléčné žlázy - korelace s klinicko-patologickými daty

11. Synergizovaná chemoterapie a imunoterapie nádorů - úkol pro směrovaná nanoterapeutika?

12. První klinické zkušenosti s polymerními cytostatiky s imunoprotektivním a imunomodulačním efektem

13. Lapatinib v léčbě pokročilého karcinomu prsu

 

MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LÉČBY KARCINOMU PRSU

14. Pagetův karcinom prsu, možnosti jeho chirurgického léčení

15. Optimalizace aplikačního protokolu sentinelové biopsie u karcinomu prsu

16. Vynechání axilární disekce u pacientek s pozitivní sentinelovou uzlinou

17. Karcinom prsu po estetické operaci

18. Re-excise u konzervativních výkonů pro karcinom prsu

19. Naše komplikace při chirurgické terapii časného karcinomu prsu

 

SYSTÉMOVÁ A RADIAČNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU

20. Neoadjuvantná chemoterapia u her 2 pozitívnych karcinómov prsníka

21. Karcinom prsu u žen v pokročilém seniorském věku

22. Adjuvantní chemoterapie u starších žen s karcinomem prsu

23. Karcinom prsu u nemocné po transplantaci ledviny - kazuistika

24. Indikace boostu v radioterapii karcinomu prsu

 

SEZNAM AUTORŮ

 ZPĚT na detail knihy