Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Multidetektorová výpočetní tomografie. Perfuzní vyšetření

Obsah

Obecná část

1. Úvod, historie metody

2. Možnosti zobrazení perfuze

3. Praktické využití perfuzního CT

4. Perfuze a průtok krve

5. Biologické vlastnosti nádorů

6. Nádorová neoangiogeneze a její ovlivnění pomocí léčby

7. Nádorová hypoxie

8. Perfuzní CT jako biomarker nádorových onemocnění

9. Základní principy perfuzního CT

10. Farmakokinetické parametry

11. Matematické modely

12. Momentová metoda

13. Metody kompartmentové analýzy

14. Dual-slope metoda u perfuzního CT jater

15. Patlakova analýza

16. Dekonvoluční metoda

17. Dynamické skenování

18. Skenovací parametry

19. Stanovení radiační zátěže při CT

20. Ovlivnění radiační zátěže při perfuzním CT

21. Obrazové parametry

22. Farmakokinetika kontrastní látky

23. Příprava pacienta, spolupráce během vyšetření

24. Zásady podání kontrastní látky

25. 4D CT angiografie

26. Limitace perfuzního CT

27. Vyšetřovací protokoly - limitované vyšetření mozku

28. Vyšetřovací protokoly - objemové vyšetření mozku

29. Vyšetřovací protokoly - limitované vyšetření břišních a pánevních orgánů

30. Vyšetřovací protokoly - objemové vyšetření břišních a pánevních orgánů

31. Vyšetřovací protokoly - limitované vyšetření hrudníku

32. Vyšetřovací protokoly - objemové vyšetření hrudníku

33. Vyšetřovací protokoly - perfuze myokardu

Speciální část

1. Okluze střední mozkové tepny - časné změny

2. Odpověď mozkové tkáně na rekanalizace uzávěru střední mozkové tepny

3. Subkortikální ischémie mozku při centrální okluzi střední mozkové tepny

4. Subteritoriální ischémie mozku v teritoriu střední mozkové tepny

5.Fragmentace embolu a subteritoriální ischémie ve strategických zónách

6. Izolovaný subteritoriální mikroinfarkt

7. Akutní okluze arteria cerebri anterior

8. Akutní okluze arteria cerebri posterior

9. Akutní okluze arteria basilaris

10. Dokončená ischémie v teritoriu angulární tepny

11. Subkortikální ischémie kombinovaná s ischémií angulární oblasti

12. Subakutní ischémie s tzv. luxusní perfuzí

13. Inkompetence Willisova kruhu a vznik ischémie na pomezí intrakraniálních povodí

14. Kompenzovaná perfuze při okluzi vnitřní krkavice na krku

15. Kompenzovaná hypoperfuze mozku

16. Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s dostatečnou odpovědí

17. Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s kritickou perfuzí - cirkulační mapy

18. Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s kritickou perfuzí - kalkulace parametrů

19. Zátěžové perfuzní zobrazení mozku s kritickou perfuzí v klidu a s kompenzací v zátěži

20. Intrakraniální vazospazmy

21. Trombóza splavů

22. Aktivní intrakraniální krvácení

23. Glioblastoma multiforme

24. Glioblastoma multiforme a perifokální edém

25. Glioblastoma multiforme s krvácením

26. Glioblastoma multiforme a intrakraniální hypertenze

27. Zvrat nízkostupňového gliomu

28. Intrakraniálnín difuzní velkobuněčný lymfom

29. Mozek - porovnání sycení nádorů mozku

30. Karcinom choroidálního plexu

31. Meningeom

32. Meningeom - systém dvojího zásobení

33. Akutní tumoriformní demyelinizace

34. Karcinom orofaryngu

35. Dlaždicobuněčný karcinom plic - mikrovaskulární denzita

36. Adenokarcinom plic - hypoxická adaptace

37. Plicní uzel - posouzení povahy ložiska

38. Adenokarcinom plic - hodnocení odpovědi na terapii

39. Akutní infarkt myokardu

40. Klidový perfuzní deficit myokardu

41. Zátěžové perfuzní vyšetření myokardu

42. Zátěží podmíněná ischémie v povodí pravé věnčité tepny

43. Zátěží podmíněná ischémie v povodí ramus interventricularis anterior

44. Poinfarktová jizva myokardu

45. Játra - normální parenchym

46. Hepatocelulární karcinom

47. Cholangiocelulární karcinom

48. Jaterní metastázy

49. Hodnocení efektu ablační léčby

50. Hodnocení efektu transarteriální chemoembolizace

51. Hodnocení efektu embolizace portální žíly

52. Hodnocení jaterní fibrózy a cirhózy

53. Primární jaterní lymfom

54. 4D CT angiografie jater

55. Trombóza portální žíly

56. Adenokarcinom pankreatu

57. Mucinózní kystadenokarcinom pankreatu

58. Chronická pankreatitida

59. Pseudocysta pankreatu

60. Pankreas - porovnání křivek sycení tkáně

61. Neuroendokrinní tumor pankreatu

62. Konvenční renální karcinom

63. Papilární renální karcinom

64. Ledvina - perfuzní křivky a parametry

65. Sarkom měkkých tkání

66. Karcinom rekta

Zkratky

Literatura

SummaryZPĚT na detail knihy