Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Přehled anatomie

Čtvrté vydání

Obsah

Předmluva

1. Obecné základy stavby lidského těla

1.1. Obecná stavba tkání

1.2. Epitely

1.3. Pojiva

1.4. Svalová tkáň

1.5. Nervová tkáň

1.6. Anatomické názvosloví

2. Kostra lidského těla

2.1. Lebka - cranium

2.2. Kostra trupu

2.3. Kosti horní končetiny

2.4. Kosti dolní končetiny

3. Spojení kostí

3.1. Obecná artrologie

3.2. Kloubní spojení kostí horní končetiny

3.3. Kloubní spojení dolní končetiny

3.4. Chůze

4. Soustava svalová

4.1. Obecná myologie

4.2. Svaly a fascie hlavy - musculi et fasciae capitis

4.3. Svaly krku - musculi colli

4.4. Svaly a fascie trupu - musculi et fasciae trunci

4.5. Svaly horní končetiny - musculi membri superioris

4.6. Svaly a fascie dolní končetiny - musculi et fasciae membri inferioris

5. Obecná angiologie

5.1. Krev - sanguis

5.2. Tepny - arteriae

5.3. Vlásečnice - vasa capillaria

5.4. Žíly - venae

6. Srdce

6.1. Makroskopický popis

6.2. Stavba srdeční stěny

6.3. Cévní zásobení a inervace srdce

6.4. Endokrinní činnost srdce

6.5. Poloha srdce

6.6. Srdeční cyklus

7. Tepenný systém

7.1. Tepny hlavy a krku

7.2. Tepny horní končetiny

7.3. Tepny hrudníku

7.4. Tepny břicha

7.5. Tepny pánve

7.6. Tepny dolní končetiny

8. Žilní systém

8.1. Žíly hlavy a krku

8.2. Žíly horní končetiny

8.3. Žíly hrudníku a břicha

8.4. Žíly pánve

8.5. Povrchové žíly přední strany těla

8.6. Žíly dolní končetiny

8.7. Vena portae

8.8. Portokavální anastomózy

8.9. Fetální oběh

9. Lymfatický systém

9.1. Slezina - lien

9.2. Brzlík - thymus

9.3. Mízní cévy - vasa lymphatica

9.4. Mízní uzliny - nodi lymphatici

9.5. Míza - lymfa

9.6. Hlavní mízní kmeny a uzliny

10. Trávicí systém

10.1. Obecná stavba stěny trávicí trubice

10.2. Dutina ústní - cavum (cavitas) oris

10.3. Slinné žlázy - glandulae salivariae

10.4. Hltan - pharynx

10.5. Jícen - oesophagus

10.6. Žaludek - gaster

10.7. Střevo - intestinum

10.8. Slinivka břišní - pancreas

10.9. Játra - hepar

10.10. Žlučové cesty a žlučník

10.11. Pobřišnice - peritoneum

10.12. Projekce orgánů dutiny břišní na přední stěnu břišní

11. Dýchací systém

11.1. Zevní nos - nasus externus

11.2. Dutina nosní - cavum nasi

11.3. Vedlejší dutiny nosní - sinus paranasales

11.4. Hrtan - larynx

11.5. Průdušnice - trachea

11.6. Průdušky - bronchi principales

11.7. Plíce - pulmones - pulmo dexter et sinister

11.8. Pohrudnice a poplicnice - pleura parietalis et visceralis

11.9. Mezihrudí - mediastinum

11.10. Dýchací pohyby a kinetika plic, břišní lis, fonace

11.11. Štítná žláza - glandula thyroidea

11.12. Horní a dolní příštítné žlázy (příštítná tělíska) - glandula parathyroidea superior et inferior

12. Močové ústrojí

12.1. Ledvina - ren

12.2. Kalichy ledvinné a pánvička ledvinná - calices renales et pelvis renalis

12.3. Močovod - ureter

12.4. Retroperitoneum

12.5. Močový měchýř - vesica urinaria

12.6. Ženská močová trubice - urethra feminina

12.7. Glandulae suprarenales - nadledviny

13. Mužské pohlavní ústrojí

13.1. Varle - testis

13.2. Nadvarle - epididymis

13.3. Šourek - scrotum

13.4. Chámovod - ductus deferens et ductus ejaculatorius

13.5. Semenné váčky - vesicullae seminales

13.6. Provazec semenný - funiculus spermaticus

13.7. Předstojná žláza - prostata

13.8. Glandulae bulbourethrales

13.9. Mužská močová trubice - urethra masculina

13.10. Pyj - penis

14. Ženské pohlavní ústrojí

14.1. Vaječník - ovarium

14.2. Vejcovod - tuba uterina

14.3. Děloha - uterus

14.4. Pochva - vagina

14.5. Ženské zevní pohlavní orgány - organa genitalia feminina externa

14.6. Svaly pánevního dna a svaly hráze a jejich fascie

14.7. Prostory a topografie východu pánevního a hráze

15. Periferní nervový systém

15.1. Obecná stavba

15.2. Míšní nervy - nervi spinales

15.3. Hlavové nervy - nervi craniales

15.4. Autonomní nervový systém - systema nervorum autonomicum

15.5. Enterický systém

16. Centrální nervový systém

16.1. Obaly mozku a míchy - meninges cerebri et spinalis

16.2. Cévní zásobení míchy a mozku - vasa medullae spinalis et cerebri

16.3. Hřbetní mícha - medulla spinalis

16.4. Mozkový kmen - truncus encephali

16.5. Mozeček - cerebellum

16.6. Mezimozek - diencephalon

16.7. Telencephalon - koncový mozek

16.8. Mozkové komory a mozkomíšní mok - ventriculi cerebri et liquor cerebrospinalis

16.9. Spoje centrálního nervového systému

17. Smyslové orgány

17.1. Oko a jeho pomocný aparát

17.2. Ústrojí sluchové a rovnovážné

17.3. Ústrojí čichové

17.4. Ústrojí chuťové

18. Kůže a kožní orgány

18.1. Kůže - cutis

18.2. Kožní adnexa

19. Topografická anatomie končetin

19.1. Topografická anatomie horní končetiny

19.2. Topografická anatomie dolní končetiny

20. Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči

20.1. Zajištění dýchacích cest

20.2. Zajištění cévních vstupů

20.3. Punkce hrudníku

20.4. Punkce perikardu

20.5. Punkce močového měchýře - epicystotomie

20.6. Punkční přístupy do páteřního kanálu

Slovník latinských a řeckých anatomických termínů

Rejstřík

LiteraturaZPĚT na detail knihy