Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Metodologie předklinického a klinického výzkumu

v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii

Obsah

Předmluva

 

I. INFORMAČNÍ ZDROJE PRO UPŘESŇOVÁNÍ VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY A VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

1. Knihovnické služby a informační zdroje (Eva Čečková, Olga Bukačová, Soňa Janáčková)

1.1. Služby knihoven

1.2. Informační zdroje

1.3. Impakt faktor, citační index a Hirschův index

1.4. Jak citovat

1.5. Tvorba rešerší

1.6. Přehled nejužívanějších databází v lékařství

 

II. ETICKO-MORÁLNÍ ZÁSADY V BIOMEDICÍNSKÝCH VÝZKUMECH

2. Principy vědeckosti a vědecké etiky v biomedicínském výzkumu (Jaroslav Květina)

 

3. Etické aspekty klinického výzkumu (Petr Žďárský)

 

4. Legislativní předpoklady provádění klinických hodnocení léčiv (Roman Trubač)

 

5. Podmínky experimentů využívajících animální modely (Stanislav Špelda)

5.1. Experimentální modely

5.2. Animální modely

5.3. Právní normy ve vztahu k ochraně pokusných a laboratorních zvířat

5.4. Realizační podmínky pro použití zvířat v experimentální práci

5.5. Kontrolní instituce

 

III. VYBRANÉ METODOLOGIE PRO PŘEDKLINICKÉ VÝZKUMNÉ FÁZE A JEJICH KLINICKO-VÝZKUMNÉ APLIKACE

6. Molekulární biologie v biomedicínském výzkumu (Martin Beránek)

6.1. Analytické přístupy používané k izolaci nukleových kyselin

6.2. Amplifikační metody pro DNA analýzu in vitro

6.3. Elektroforéza nukleových kyselin

6.4. Hybridizace nukleových kyselin se specifickou sondou

6.5. Analýza polymorfismu délky restrikčních fragmentů

6.6. Klonování DNA

6.7. Sekvenování DNA

6.8. Projekt Lidský genom

6.9. Studium exprese genů

6.10. Studium interakcí mezi DNA a proteiny

6.11. Geneticky modifikované organismy

6.12. Klonování organismů

6.13. Genová terapie

6.14. Význam molekulární biologie pro současný biomedicínský výzkum a zdravotnictví

6.15. Specifické rysy biomedicínského výzkumu v oblasti molekulární biologie

6.16. Etické problémy molekulární biologie v biomedicínském výzkumu

 

7. Využití izotopů biogenních prvků v metabolickém výzkumu (Radomír Hyšpler)

7.1. Izotopy vodíku

7.2. Izotopy uhlíku

7.3. Izotopy kyslíku, dusíku, fosforu a síry

7.4. Rozdíly, výhody a nevýhody využití stabilních a radioaktivních izotopů

7.5. Analytika stabilních a radioaktivních izotopů

7.6. Bezpečnost stabilních izotopů

7.7. Výpočty v tracerových studiích

7.8. Základní metodologické dělení tracerových studií

7.9. Vyšetřovací metody založené na poměru 13CO2/12CO2 ve vydechovaném vzduchu

 

8. Metody měření buněčného dýchání, hodnocení funkce mitochondrií (Zuzana Červinková, Zdeněk Drahota)

8.1. Struktura a funkce mitochondrií

8.2. Oxygrafické hodnocení mitochondriálního systému oxidativní fosforylace

8.3. Měření spotřeby kyslíku oxygrafem OROBOROS

8.4. Respirace izolovaných buněk inkubovaných v extracelulárním a intracelulárním médiu

8.5. Respirace izolovaných hepatocytů permeabilizovaných digitoninem

 

9. Mikrodialýza a její využití v experimentálním a klinickém výzkumu (Norbert Cibiček, Pavel Živný)

9.1. Historie mikrodialýzy

9.2. Princip mikrodialyzační techniky

9.3. Složky mikrodialyzačního systému

9.4. Výhody a omezení mikrodialýzy

9.5. Metodologické aspekty mikrodialýzy

9.6. Využití mikrodialýzy v základním a klinickém výzkumu

9.7. Závěr

 

10. Analýza dechu v experimentálním a klinickém výzkumu (Alena Tichá, Petr Kocna)

10.1. Přehled metod využívajících analýzu vydechovaného vzduchu

10.2. Problematika odběru vzorku vydechovaného vzduchu

10.3. Analytické přístroje užívané při dechových testech obecně

10.4. Jednotlivé metody a jejich vlastnosti a analytická instrumentace

10.5. Obecná úskalí při interpretaci výsledků dechových testů

 

11. Hodnocení kvality rostlinných bílkovin v experimentálním zvířecím modelu (Alena Tichá, Radomír Hyšpler)

11.1. Význam biologické hodnoty proteinů

11.2. Dusíková bilance

11.3. Stanovení nutriční kvality proteinů experimentálně

 

12. Předklinické fáze lékových výzkumů (Jaroslav Květina)

12.1. Principy a zdroje farmakoterapeutických inovací

12.2. Farmakologické předklinické testy

 

IV. VYBRANÉ METODOLOGIE PRO KLINICKÉ STUDIE

13. Přehled základních metod a metodických přístupů používaných v klinicko-farmakologickém výzkumu (Jiřina Martínková)

13.1. Metody a metodické přístupy používané v etapách přeregistračních a poregistračních

13.2. Metody k individualizaci farmakoterapie

13.3. Metody k vyhodnocení celospolečenského významu léčiva

13.4. Specifické metody klinického hodnocení

13.5. Informace o léčivu (viz též kap. 4)

13.6. Nové směry interdisciplinárního vývoje farmakologických metod v klinice

 

14. Imunologické metody v klinickém výzkumu (Ctirad Andrýs, Jan Krejsek)

14.1. Buňkami zprostředkovaná imunita

14.2. Kultivace buněk imunitního systému

14.3. Stanovení solubilních markerů souvisejících s imunitním systémem

14.4. Proteomika

 

V. VÝBĚR VÝZKUMNÝCH METOD V METABOLISMU A VÝŽIVĚ

15. Obecné přístupy k výzkumu v metabolismu a výživě (Zdeněk Zadák)

15.1. Studie in vitro a animální in vivo v metabolismu a výživě

15.2. Studie in vitro v metabolismu a výživě

15.3. Modely v metabolismu a výživě in vivo

15.4. Použití experimentálních diet v metabolismu a výživě in vivo

15.5. Výživové studie u člověka

15.6. Epidemiologické nutriční studie

 

16. Metody měření složení těla v nutričním výzkumu (Zdeněk Zadák)

16.1. Složení lidského těla na úrovni molekul a makromolekul

16.2. Metody skladby těla

16.3. Měření netukové a tukové hmoty těla pomocí stanovení celotělového draslíku

16.4. Využití zobrazovacích metod a bioimpedance ke stanovení skladby těla

16.5. Stanovení skladby těla pomocí bioelektrické impedance

16.6. Biochemické a metabolické metody měření svalové hmoty

 

17. Antropometrické metody a jejich využití ke stanovení složení těla (Miloslav Hronek)

17.1. Tělesná výška

17.2. Tělesná hmotnost

17.3. Hmotnostně-výškové indexy

17.4. Množství tělesného tuku

17.5. Zhodnocení stupně malnutrice měřením tloušťky kožní řasy m. triceps brachii

17.6. Hodnocení rozložení tělesného tuku

17.7. Typ obezity

17.8. Poměr pas/boky

17.9. Poměr pas/stehno

17.10. Střední obvod svalstva paže

17.11. Stanovení vrstvy podkožního tuku na principu infračervené detekce

17.12. Stanovení vrstvy podkožního tuku ultrazvukem

 

18. Stanovení potřeby energie (Miloslav Hronek, Zdeněk Zadák)

18.1. Metody měření energetické potřeby

 

19. Stanovení potřeby aminokyselin a bílkovin (Zdeněk Zadák)

19.1. Stanovení bílkovinné (dusíkové) bilance

19.2. Kreatinin-výškový index a stanovení 3-methylhistidinu

19.3. Hodnocení biologické hodnoty proteinů

19.4. Definice a stanovení potřeby esenciálních aminokyselin

 

20. Metody měření příjmu potravy v klinickém experimentu (Miloslav Hronek)

20.1. Přímé měření příjmu potravy

20.2. Záznamové metody

20.3. Metoda dvojitých porcí

20.4. Metoda definované stravy

20.5. Záznam příjmu potravy vážením

20.6. Metoda semikvantativního odhadu nutričního příjmu

20.7. Anamnestické metody

20.8. 24hodinový záznam

20.9. Frekvenční nutriční anamnéza

20.10. Výživová anamnéza

20.11. Hodnocení chuťové preference

 

21. Metabolické funkční testy (Terezie Pelikánová, Zdeněk Zadák)

21.1. Glykemický CLAMP (Terezie Pelikánová)

21.2. Metody stanovení inzulínové senzitivity/rezistence

21.3. Technika triglyceridemického clampu (Zdeněk Zadák)

 

22. Nové směry ve výzkumu metabolismu a výživy (Zdeněk Zadák)

22.1. Transkriptomika ve výživě

22.2. Proteomika v nutričním výzkumu

22.3. Metabolom v nutričním výzkumu

22.4. Lipidom ve výzkumu výživy

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy