Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lékařská první pomoc

Ukázka

Předmluva

Nejširší lékařské veřejnosti je předkládána kniha, jejíž tematika je mimořádně důležitá a vždycky je a bude navýsost aktuální! Poskytnutím první pomoci na místě vzniku onemocnění či úrazu začíná celý řetězec jednotlivých léčebných fází, na jehož konci by měl být zachráněný lidský život. Je nejen správné, ale i nutné, aby společnost vyžadovala určitou míru znalostí první pomoci od všech svých členů. Pro lékaře je tento požadavek profesní samozřejmostí a povinností.

Není nejmenší pochyby o tom, že včasné („golden hour") a správné zajištění v přednemocniční etapě léčby může mít rozhodující vliv na další osud postiženého. Z tohoto hlediska je úkolem první lékařské pomoci provedení nezbytných a neodkladných opatření k odvrácení bezprostředního ohrožení života nemocného či raněného. Současně se snažíme zabránit vzniku komplikací, které by mohly vést k následnému ohrožení života nebo k prodloužení či zhoršení výsledků léčby. Kolektiv autorů pod vedením nestora české urgentní medicíny a medicíny katastrof profesora Pokorného velmi zdařile zpracoval tematiku lékařské první pomoci v celé šíři z pohledu „univerzálního" i jednotlivých lékařských oborů. U většiny kapitol je popsána v míře nutné pro porozumění i navazující odborná péče. Zvláštní pozornost je věnována situacím při hromadném výskytu nemocných či raněných při živelních nebo průmyslových katastrofách, kdy poskytování pomoci má řadu zvláštností. Ani moderní rizika dnešního světa, kdy možnost teroristických útoků hrozí vznikem situací se stovkami či tisíci obětí, nezůstala opomenuta.

Domnívám se, že kniha bude vítanou pomůckou, a neměla by chybět v knihovně žádného lékaře. Zcela jistě by měla sloužit jako inspirace a návod k pravidelnému opakování i praktickému nácviku v ní uvedených postupů.

brigádní generál doc. MUDr. Leo Klein, CSc.


Ukázka

Úvod

Podnětem pro vznik publikace Lékařská první pomoc bylo rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2001, aby lékaři před specializační atestací v každém základním oboru povinně absolvovali dvacetihodinový kurz, ukončený ověřením znalostí a dovedností život zachraňujících výkonů.

Úkol organizovat a realizovat kurzy první pomoci pro lékaře, lékárníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví připadl katedře urgentní medicíny a medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Potřeba usnadnit pracovníkům ve zdravotnictví - vysokoškolákům - přístup k získání znalostí a dovedností život zachraňujících výkonů první pomoci vznikla v posledním období 20. století ze dvou důvodů:

·        Především proto, že metoda neodkladné resuscitace byla celosvětově přijata mezi účinné výkony první pomoci. Spolu s výkony k zastavení velkého zevního krvácení a s protišokovými opatřeními poskytuje při včasném a správném provedení naději na přežití stavů bezprostředního ohrožení života bez ohledu na jejich příčinu. V důsledku toho došlo u nás, podobně jako ve všech vyspělých státech, k vybudování moderní profesionální zdravotnické záchranné služby, aby na místě postižení mohla být realizována odborná přednemocniční neodkladná péče. Nicméně je možné a nutné poskytnutím co nejkvalitnější první pomoci dát postiženému naději dožít se odborné pomoci ještě před příjezdem výjezdové skupiny ZZS na místo, aby mu po zabezpečeném transportu do optimálně vybaveného zdravotnického zařízení mohla být poskytnuta potřebná nemocniční neodkladné péče.

·        Druhý důvod vyplývá z následků decentralizace a částečné privatizace našeho zdravotnictví. Ukázalo se zřetelně, že nelze počítat s tím, že každý lékař ovládá první pomoc v rozsahu potřebném, aby mohl v souladu s promočním slibem splnit svou povinnost v případě výskytu stavu náhlého ohrožení života ať na pracovišti, či v domácnosti, nebo kdekoliv v terénu.

Příručka Lékařská první pomoc poskytuje lékařům všech oborů možnost seznámit se blíže s akutními stavy, kdy se od nich očekává pohotovost k poskytnutí nezbytné pomoci, mnohdy před očima veřejnosti. Ta prostřednictvím médií klade nezřídka velice naléhavé otázky, zda byla očekávaná pomoc poskytnuta, a zda byla poskytnuta správně.

Znalost a dovednost poskytování první pomoci je naprosto nezbytnou součástí vzdělání každého lékaře. Tato příručka poskytuje informace formou, která předpokládá lékařské vzdělání.

Spoluautoři, převážně pedagogičtí pracovníci IPVZ, na mou výzvu nejen připomínají základní výkony první pomoci, ale též poskytují pohled na postižení zdraví a ohrožení života z hlediska vlastní odbornosti. Tím umožňují porozumět jednak doporučovaným postupům pro stanovení diagnózy bez pomůcek a zahájení léčení správným směrem, jednak další nemocniční péči navazující na první pomoc a na odbornou přednemocniční neodkladnou péči.

V některých kapitolách je obsažen pohled na základní postupy neodkladné resuscitace též z pohledu pediatra a otorinolaryngologa.

Věřím, že příručka usnadní lékařům studium zásad první pomoc na nezbytné úrovni a vzbudí o tuto problematiku zájem.

Jiří PokornýZPĚT na detail knihy