Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Mononeuropatie

Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Svazek 3

Recenze

Monografie dvou renomovaných autorů je zcela ojedinělým dílem v lékařské literatuře, věnované široké problematice mononeuropatií.

Publikace má 176 stran odborného textu, včetně seznamu literárních pramenů a rejstříku. Srozumitelnost a zajímavost textu umocňuje bohatá obrázková dokumentace. Schematické kresby vyšetřovacích metod, anatomických obrázků i zobrazovacích metod v celkovém počtu 118 svědčí o maximálně seriózním přístupu ke koncepci publikace.

Obecná část je věnována patofyziologii vzniku neuropatií se zvláštním zřetelem na oblasti skeletu, kde predilekčně dochází ke kompresi nervu. Velkou pozornost věnovali autoři klinickým a přístrojovým vyšetřovacím metodikám a jejich popis je zajímavý, věcný a srozumitelný pro široký okruh zdravotníků se zájmem o problematiku pohybového ústrojí.

Hlavní náplní publikace je systematická klasifikace jednotlivých mononeuropatií, seřazených dle výše segmentální inervace od krční po lumbosakrální páteř. Každý syndrom je pečlivě prezentován po anatomické, fyziologické i patofyziologické stránce. Velmi cenné jsou údaje diferenciální diagnózy a vyšetřovacích metod. Nedílnou součástí je již výše zmíněná obrazová dokumentace, která je instruktivní a velmi pečlivě provedena.

Pro úplnou představu šíře problematiky mononeuropatií zařadili autoři i krátké informace o neuralgické amyotrofii a hereditární neuropatii s tendencí k tlakovým obrnám. Velmi cenná je závěrečná kapitola, věnovaná mononeuropatiím u endokrinních nemocí.

Autoři prezentují sestavu 194 publikací z domácí, ale převážně zahraniční literatury, staré maximálně 10 let.

Monografie obou autorů je ojedinělým zdařilým dílem, které v našem písemnictví důstojně zaplňuje mezeru v oblasti fyziologie a patofyziologie pohybového ústrojí. Je zajímavá nejen pro neurology a neurochirurgy, ale i pro ortopedy a rehabilitační lékaře, včetně fyzioterapeutů na všech stupních odborné erudice.

Díky vysoké profesionální úrovni práce nakladatele bude jistě úspěšnost publikace zajištěna.

MUDr. Josef Hampl


Recenze

Monografie má 176 stránek, obsahuje 118 obrázků a je primárně určena širší lékařské veřejnosti, tedy nejen neurologům či elektromyografistům, ale také chirurgům, neurochirurgům, rehabilitačním lékařům, praktickým lékařům a dalším zájemcům.

Problematika mononeuropatií není - jak je uvedeno v úvodu - záležitostí jen neurologů, setkávají se s nimi i lékaři jiných oborů (praktičtí lékaři, ortopedi, neurochirurgové, traumatologové, rehabilitační lékaři). Ti všichni se alespoň po určitou dobu snaží tyto nemocné diagnostikovat a léčit.

Autoři monografie si vytyčili jasný cíl: poskytnout přehledně utříděné informace o anatomii, fyziologii, klinickém vyšetření, pomocných vyšetřovacích metodách (včetně elektrofyziologických a zobrazovacích), léčbě (včetně operační), rehabilitaci a prognóze tohoto onemocnění.

Již při prvním prolistování je jasné, že svůj záměr naplnili, a po dvaceti letech se objevuje nová a moderní publikace, která navazuje na monografii Poranění periferních nervů z roku 1979.

Úvod knihy obsahuje společné anatomické, patofyziologické a klinické údaje, základy elektrofyziologického vyšetřování mononeuropatií a možnosti zobrazovacích metod periferních nervů. Po výčtu jednotlivých mononeuropatií jsou připojeny kapitoly o výskytu izolovaných lézí periferních nervů u jiných nemocí (neuralgická amyotrofie, mononeuropatie u metabolických a endokrinních nemocí, hereditární neuropatie s tendencí k tlakovým obrnám). Monografie je psána přehledně, autoři zvolili (a dodrželi) pro představení jednotlivých mononeuropatií jednotnou strukturu (anatomické předpoklady - anamnéza - potíže - klinický obraz - příčiny - diferenciální diagnostika - elektrofyziologické vyšetření - zobrazovací metody - léčba - chirurgická léčba - rehabilitace - prognóza), která přispívá ke snadné orientaci v textu.

Vlastní text je rozdělen do 5 kapitol. Po obecném přehledu mapuje druhá kapitola jednotlivé mononeuropatie a obsahuje 29 dále členěných subkapitol. Autorem třetí kapitoly o neuralgické amyotrofii je profesor MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Čtvrtá kapitola je věnována hereditární neuropatii, kterou charakterizuje familiární výskyt recidivujících lézí jednoho či více periferních nervů. Poslední kapitola shrnuje mononeuropatie u metabolických a endokrinních onemocnění. Následují seznam zkratek a několikastránkový rejstřík.

Je vhodné se zmínit nejen o tradičně pečlivé redakci, ale i bohaté obrazové dokumentaci, která nabízí anatomická schémata, obrazy klinického testování svalů, záznamy elektrofyziologických vyšetření.

Závěrem je možné shrnout: jde o velmi zdařilou a užitečnou publikaci, ve které se autorům podařilo podat komplexní pohled na zmíněné onemocnění, a to jak v rovině praktické, tak i teoretické, ale podařilo se jim zároveň tlumočit prudký rozvoj poznatků zvláště v diagnostickém a léčebném přístupu.

MUDr. Michaela LuňákováZPĚT na detail knihy