Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lékařská první pomoc

Recenze

Hlavní autor a předkladatel prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof předkládá - spolu s šestnácti spolupracovníky, vybranými odborníky - lékařské veřejnosti mimořádně důležitou publikaci, usnadňující přístup k získání znalostí o první pomoci a dovedností výkonů zachraňujících život. Ani dnes není samozřejmé, že každý lékař ovládá první pomoc v potřebném rozsahu, přitom znalost a dovednost poskytování první pomoci je součástí jeho vzdělání.

Koncem 60. let byl vypracován postup neodkladné resuscitace do účinné metody celosvětově známé jako ABC. Dle tohoto logicky seřazeného a správného sledu výkonů jsou také řazeny jednotlivé kapitoly.

 

Do oddílu A. Postupy lékařské první pomoci - LPP při bezprostředním ohrožení života je jako první zařazena kapitola Neodkladná resuscitace, uvádějící rovněž postupy při náhlé zástavě oběhu, při náhlém selhání životních funkcí. Kapitola je doplněna instruktivními obrázky (stabilizovaná poloha, provádění umělého dýchání z úst do úst, nepřímá masáž srdce, zajištění endotracheální intubace jako nejdokonalejšího neoperačního zajištění průchodnosti dýchacích cest, včetně zvláštnosti kardiopulmocerebrální resuscitace u dětí a další).

Kontrola masivního krvácení, dušnost a stavy po tonutí, arytmie v přednemocniční etapě, diferenciální diagnostika bolestí na hrudi, akutní infarkt myokardu a šok jsou další části oddílu A. Také zde je věnována pozornost diagnostice, symptomům a terapii v rámci přednemocniční neodkladné péče.

V kapitole Úrazy - polytraumata upozorňuje autor na závažnost patofyziologického postižení organismu při těžkých zraněních, jejichž počet neustále vzrůstá. Zdůrazňuje, že úmrtnost na těžké úrazy má tři vrcholy: v prvých minutách na místě nehody, v prvých hodinách po přijetí do nemocnice a po 8 dnech na septické komplikace a multiorgánová selhání. Hemoragicko-traumatický šok, poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, končetin, včetně postupu první pomoci, transportu a přehledu nejdůležitějších traumatických syndromů (kompartmentový syndrom, crush syndrom a poranění tlakovou vlnou - blast syndrom) doplňují kapitolu o úrazech a polytraumatech.

Poranění úst a obličeje vznikají nejčastěji při dopravních nehodách a násilných trestních činech. Také tato část knihy je doplněna instruktivními obrázky.

Termická traumata jsou charakterizována vysokou úmrtností, morbiditou a v neposlední řadě vysokými finančními náklady spojenými s terapií. Také zde je uvedena přednemocniční neodkladná péče, zahájení lékařské péče i třídění popálení u malých dětí. Autoři rovněž upozorňují na závažnost elektrotraumatu.

Náhlé příhody v otorinolaryngologii a následné akutní stavy ohrožující oko jsou kapitoly také přehledně a instruktivně zpracované.

Náhlé příhody břišní, jejich diagnostika a terapeutické postupy v přednemocniční neodkladné péči, náhlé příhody urologické (kolika, úrazy), náhlé příhody gynekologické a porodnické (porod, mimoděložní těhotenství, potrat, laktační psychóza, včetně stavu po znásilnění) tvoří organický celek.

Zvláště jsou zpracovány základy lékařské první pomoci u dětí. Pozornost je věnována diferenciální diagnostice, problematice horečky, febrilním křečím i neodkladné resuscitaci bez tracheální intubace, nepřímé srdeční masáži, intoxikacím i hadímu uštknutí. Zajímavý je pohled záchrance na týrané dítě a uvedená opatření v rámci první pomoci.

Akutní intoxikace, opatření při nich, včetně rizik uživatelů drog, akutní stavy v psychiatrii (např. zvládnutí akutně neklidného pacienta s duševní poruchou, včetně zákonných norem a další) tvoří závěr oddílu A.

 

Oddíl B. Aplikace lékařské první pomoci pojednává o nezastupitelnosti poskytované první pomoci a vysvětluje integrovaný záchranný systém, charakteristické znaky hromadných neštěstí a katastrof, ve kterých má poskytování lékařské pomoci řadu zvláštností. Kapitola uvádí úkoly a povinnosti lékaře za mimořádných podmínek i zákonné normy. Čtenář se seznámí s následky exploze, chemického i biologického napadení. V publikaci je pamatováno rovněž na výskyt teroristických činů. Tišení bolesti a úzkosti je opatřením, které zpomaluje rozvoj celkové odezvy na zátěž (šok), zmírňuje utrpení a zajišťuje kvalitní prokrvení tkání. Tvoří závěrečnou kapitolu oddílu B.

 

V oddíle C je deklarován postup lékaře při úmrtí (ohledání zemřelého v přednemocniční etapě).

 

V samostatných přílohách je uveden přehled infúzních roztoků, vzorec pro výpočet množství podávané tekutiny u popáleného dítěte a resuscitační roušky a masky. Publikaci doplňuje seznam používaných zkratek a literatury.

Kolektiv autorů pod vedením profesora Pokorného předkládá velice hodnotnou instruktivní publikaci pro lékaře všech oborů. Určitě by neměla chybět v knihovně žádného lékaře, nejenom pro informaci o postupech při mimořádných situacích, při kterých se stává lékař jiných odborností svědkem stavů ohrožujících život, ale především pro doplnění znalostí v urgentní medicíně vůbec.

MUDr. Olga Wildová


Recenze

V roce 2001 Ministerstvo zdravotnictví zdůraznilo význam prvních okamžiků po náhlém a závažném inzultu, tj. po náhlé závažné netraumatické i traumatické příhodě pro klinický výsledek celého dalšího vývoje pro život a zdraví postiženého. Vyjádřilo je i svým rozhodnutím, že lékaři všech základních oborů před svými kvalifikačními atestacemi I. stupně musí zdokonalit své znalosti první pomoci, kterou je třeba poskytnout do příjezdu vyžádaného a vybaveného týmu Zdravotnické záchranné služby, popř. do zásahu Letecké záchranné služby.

Předání znalostí a základní nácvik nejdůležitějších dovedností si vzala za své Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ v Praze. Množství kurzů, praktických nácviků pro lékaře i pro nelékařské spolupracovníky ve zdravotnictví z řad farmaceutů či inženýrů se potýkalo především s absencí klinicky a především prakticky zaměřeného, výstižného a uceleného českého textu.

Přednášky se podařilo redakčně jednotně připravit a vydat. Mezera na trhu se vyplnila nejen pro kandidáty v přípravě k atestaci v základním oboru, ale jistě i pro širší odbornou veřejnost, v roce 2003 díky nakladatelství Galén. Kniha o 351 stranách se 16 spoluautory se za pořadatelství prof. MUDr. J. Pokorného, DrSc., věnovala lékařské první pomoci na pomezí mezi teoretickými znalostmi, popisem postupů v poskytování první pomoci bez vybavení až po orientační základy přednemocniční neodkladné péče, kterou rezervujeme odborníkům.

Základ textů tvořily původně přednášky jednotlivých autorů a kniha je toho odrazem. Základ je rozdělen do tří hlavních celků:

A. Postupy lékařské první pomoci při bezprostředním ohrožení života - 21 kapitol na 313 stranách; shrnuje netraumatická i traumatická témata;

B. Aplikace lékařské první pomoci - 4 kapitoly, spojující kazuistiky, integrovaný záchranný systém - IZS, neletální zbraně a tišení bolesti a úzkosti;

C. Postup lékaře při úmrtí - l kapitola.

Doplněním jsou přílohy: o různých infúzních roztocích; o infúzní terapii po popálení a příloha s informací o základních bariérových pomůckách - resuscitační roušce a masce.

Co lze na knize pochválit a doporučit: Nepochybně vyplňuje mezeru na knižním trhu. Je významná pro ty, kteří s ní zvládnou základní znalosti o první lékařské pomoci, o organizaci a základní náplni další kvalifikované přednemocniční neodkladné péče. Usnadní jim rychlejší a fundovanější orientaci v přednáškách, které absolvují před kvalifikační atestaci I. stupně v základních oborech, usnadní jim otázku z první pomoci zvládnout na úrovni, která vyrovnává odlišnosti v oborové přípravě.

Čeho je kniha ukázkou? Redakčně je připravena tradičně na vysoké úrovni nakladatelství Galén. Autorsky se snaží předat znalosti, včetně diferenciální diagnostiky často v úrovni kvalifikovaného lékaře přednemocniční neodkladné péče, pracujícího s vybavením. Ty jsou pro lékaře jiných oborů až abundantní a ubírají text didakticky prospěšnějším tématům a bohatšímu obrázkovému doplnění. Jeden příklad za časté - kombirourka a její zavádění, zaklouznutí tracheální rourky endobronchiálně jsou samozřejmě vymezeny odborníkům a nejsou součástí lékařské první pomoci v tomto zadání. Graficky a s barevnými obrázky, charakteristickými pro praktický postup v první pomoci, je nejlépe vybavena kapitola č. 14 - Akutní stavy ohrožující oko. Je škoda, že kniha nevyužívá didakticky zjednodušené osvědčené praktické postupy ve formě oblíbených algoritmů, odvozených např. ze standardů odborné společnosti urgentní medicíny. Pro lékaře všech oborů jsou heslovité pokyny pro poskytnutí první pomoci velmi důležité. Odrazem přednášek v IPVZ s určitými tituly je např. i zařazení kapitoly č.5 s názvem Dušnost a stavy po tonutí; její autor je velmi zkušený, obě entity jsou velmi časté, ale didakticky v jedné kapitole jsou inkoherentní a tonutí má rozsah kratší než l stránku.

Kniha si nepochybně najde své čtenáře. V nejbližší době vyjde připravená objemná Urgentní medicína z téhož nakladatelství jako základ informací pro lékaře pracující kvalifikovaně především v přednemocniční neodkladné péči a lékařská první pomoc získá své vlastní vymezení jako její specifická podjednotka.

Jarmila DrábkováZPĚT na detail knihy