Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Intenzivní medicína

Třetí, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

Předmluva i poděkování

I. Obecná problematika

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika

1.2. Historie intenzivní a resuscitační medicíny

1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání

1.4. Pracoviště intenzivní medicíny a jejich vybavení

1.5.Závažnost onemocnění, skórovací systémy

1.6. Systém včasného vyhledávání kriticky nemocných

1.7. Přijímání nemocných na pracoviště intenzivní medicíny, propouštění nemocných z intenzivní péče

1.8. Etika a právní normy v intenzivní medicíně

1.9. Rehabilitace v intenzivní péči

1.10. Transport kriticky nemocných pacientů

II. Vybrané terapeutické postupy a techniky

2.1. Zajištění dýchacích cest

2.2. Intervenční bronchoskopie

2.3. Hrudní punkce a hrudní drenáž

2.4. Zajištění přístupů do krevního oběhu

2.5. Elektroimpulsoterapie

2.6. Perikardiocentéza

2.7. Mechanická podpora cirkulace

2.8. Intraaortální balonková kontrapulsace

2.9. Mimotělní membránová oxygenace

2.10. Přístupy do GIT a drenáž močového měchýře

2.11. Lumbální a epidurální punkce a kanylace

2.12. Léčebná hypotermie

2.13. Hyperbarická oxygenoterapie v urgentní medicíně a intenzivní péči

III. Monitorování

3.1. Monitorování v intenzivní péči

3.2. Monitorování tkáňové perfuze

3.3. Monitorování kardiovaskulárního systému

3.4. Echokardiografie v intenzivní péči

3.5. Monitorování dýchacího systému

3.6. Monitorování nitrobřišního tlaku

3.7. Monitorování během transportu

3.8. Monitorování v dětské intenzivní péči

3.9. Monitorování svalové relaxace

3.10. Monitorování tělesné teploty

3.11. Tromboelastografie a tromboelastometrie

IV. Zobrazovací metody

4.1. Racionální postup při indikaci zobrazovacích vyšetření

4.2. Skiagrafie a skiaskopie

4.3. Ultrasonografie

4.4. Výpočetní tomografie

4.5. Magnetická rezonance

V. Šokové stavy, SIRS a MODS

5.1. Systémová zánětlivá reakce

5.2. Šokové stavy

5.3. Syndrom multiorgánové dysfunkce

VI. Kardiovaskulární systém

6.1. Akutní koronární syndromy

6.2. Srdeční selhání

6.3. Akutní arytmologie

6.4. Závažné akutní hypertenzní stavy

6.5. Plicní embolie

6.6. Nemoci perikardu

6.7. Vybraná problematika chlopenních vad

6.8. Akutní onemocnění hrudní aorty

6.9. Akutní tepenné uzávěry

VII. Respirační systém

7.1. Vybrané aspekty fyziologie a patofyziologie respiračního systému

7.2. Umělá plicní ventilace

7.3. Oxygenoterapie a péče o dýchací cesty

7.4. Syndrom akutní dechové tísně

7.5. Rescue postupy u ARDS

7.6. Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

7.7. Akutní formy astmatu

7.8. Aspirační syndromy

7.9. Pleuritida a empyém

7.10. Fluidothorax

7.11. Hemoptýza

7.12. Difuzní alveolární hemoragie

7.13. Akutní stavy u nemocných s cystickou fibrózou

7.14. Akutní stavy u nemocných s intersticiálními plicními procesy

7.15. Těžká komunitní pneumonie v intenzivní péči

7.16. Nozokomiální pneumonie a pneumonie ventilovaných nemocných

7.17. Plicní postižení imunosuprimovaných nemocných

VIII. Centrální nervový systém

8.1. Neurointenzivní péče

8.2. Monitorování v neurointenzivní péči

8.3. Obecné a specifické terapeutické postupy

8.4. Onemocnění nervového systému

IX. Gastrointestinální systém, játra a pankreas

9.1. Profylaxe stresových vředů

9.2. Akutní krvácení do GIT

9.3. Akutní jaterní selhání

9.4. Komplikace jaterní cirhózy

9.5. Náhlé příhody břišní

9.6. Akutní pankreatitida

9.7. Akutní cholangoitida

9.8. Fulminantní kolitidy a toxické megakolon

9.9. Poruchy střevní motility

X. Ledviny

10.1. Přístup k nemocnému s oligurií na JIP

10.2. Akutní poškození ledvin

10.3. Hemoeliminační metody u kriticky nemocných

10.4. Dávkování farmak v akutní nefrologii

XI. Hematologie a krevní srážení

11.1. Laboratorní diagnostika poruch hemostázy

11.2. Diferenciální diagnostika trombocytopenie a trombocytopatie

11.3. Diseminovaná intravaskulární koagulace

11.4. Heparinem indukovaná trombocytopenie II. typu

11.5. Hemofilie a ostatní vrozené a získané poruchy koagulace

11.6. Hemolytické anémie

11.7. Antitrombotika

11.8. Hyperkoagulační stavy

11.9. Antifosfolipidový syndrom a katastrofický antifosfolipidový syndrom

11.10. Naléhavé situace u hematoonkologických nemocných

11.11. Terapie krevními deriváty a transfuzními přípravky, potransfuzní reakce

11.12. Zvláštnosti podávání transfuzních přípravků u hematoonkologických nemocných        

11.13. Specifika granulocytopenického nemocného, profylaxe a terapie tzv. febrilní neutropenie

11.14. Komplikace transplantace hematopoetických buněk

XII. Endokrinologie

12.1. Endokrinní systém u kriticky nemocných

12.2. Kontrola glykémie u kriticky nemocných

12.3. Akutní stavy v diabetologii

12.4. Poruchy nadledvin u kriticky nemocných

12.5. Poruchy funkce štítné žlázy

XIII. Poruchy vnitřního prostředí

13.1. Acidobazická rovnováha

13.2. Voda a ionty

13.3. Referenční meze a další nástroje pro podporu interpretace laboratorních testů

XIV. Závažné infekce

14.1. Přístup k febrilnímu pacientovi

14.2. Laboratorní diagnostika u závažných infekcí

14.3. Antimikrobiální terapie v intenzivní medicíně

14.4. Invazivní meningokoková onemocnění

14.5. Nitrobřišní infekce

14.6. Infekce z intravaskulárních katétrů

14.7. Infekce močového ústrojí, urosepse

14.8. Mediastinitidy

14.9. Infekční endokarditida

14.10. Infekce měkkých tkání

14.11. Invazivní mykotické infekce

14.12. Vybrané virové infekce a jejich komplikace

14.13. Tuberkulóza ve vztahu k intenzivní medicíně

14.14. Obecné zásady prevence nozokomiálních nákaz

14.15. Selektivní dekontaminace gastrointestinálního traktu

XV. Intoxikace

15.1. Typy otrav

15.2. Vyšetření

15.3. Obecné aspekty terapie otrav

15.4. Prognóza otrav

15.5. Častější typy otrav

XVI. Závažná traumata

16.1. Polytrauma, sdružené trauma

16.2. Život ohrožující krvácení

16.3. Syndrom tukové embolie

16.4. Břišní kompartment syndrom

16.5. Poranění obličeje

16.6. Poranění oka

16.7. Poranění hrudníku a horních cest dýchacích

16.8. Poranění břicha

16.9. Poranění pánve

16.10. Poranění končetin

16.11. Poranění páteře

16.12. Termický úraz

16.13. Elektrotrauma

16.14. Chemické trauma

16.15. Radiační trauma

16.16. Tonutí

16.17. Hypotermie

16.18. Hypertermie

16.19. Poranění střelnými zbraněmi a výbuchem

XVII. Nutriční podpora kriticky nemocných

17.1. Obecné poznámky

17.2. Enterální výživa

17.3. Parenterální výživa

17.4. Užitečné vztahy

XVIII. Specifické situace v intenzivní medicíně

18.1. Obecné zásady pooperační péče

18.2. Intenzivní péče o pacienty po plicních resekčních výkonech

18.3. Pooperační péče v kardiochirurgii

18.4. Obézní pacient v intenzivní péči

18.5. Kritické stavy v porodnictví

18.6. Smrt mozku a péče o dárce orgánů

18.7. Dárci orgánů po nevratné zástavě oběhu

18.8. Transplantace ledviny - pooperační a intenzivní péče

18.9. Transplantace pankreatu - pooperační a intenzivní péče

18.10. Transplantace jater - pooperační a intenzivní péče

18.11. Transplantace srdce - pooperační a intenzivní péče

18.12. Transplantace plic - pooperační a intenzivní péče

18.13. Život ohrožující manifestace systémových chorob pojiva a vaskulitid

XIX. Kardiopulmonální resuscitace

19.1. Úvod do problematiky

19.2. Základní neodkladná resuscitace dospělých

19.3. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých

19.4. Poresuscitační péče

19.5. Resuscitace u dětí

19.6. Resuscitace novorozence

XX. Vybrané kapitoly z pediatrické intenzivní medicíny

20.1. Indikace k přijetí a primární zajištění dětí na JIRP

20.2. Poznámky k rozšířené kardiopulmonální resuscitaci

20.3. Akutní poruchy centrálního nervového systému

20.4. Akutní respirační insuficience, základy umělé plicní ventilace u dětí

20.5. Srdeční a oběhové selhání u dětí

20.6. Poruchy metabolismu minerálů a vody

20.7. Akutní selhání ledvin - akutní renální poškození

20.8. Akutní jaterní selhání

20.9. Diabetická ketoacidóza

20.10. Intoxikace v dětském věku

20.11. Sepse, těžká sepse a septický šok

XXI. Základy farmakologie

21.1. Farmakokinetika a farmakodynamika u kriticky nemocných

21.2. Inotropní látky a vazopresory

21.3. Vazodilatancia a antihypertenziva

21.4. Antiarytmika

21.5. Analgosedace a svalová relaxace v intenzivní péči

XXII. Ošetřovatelská péče

22.1. Historie ošetřovatelství

22.2. Teorie ošetřovatelství

22.3. Ošetřovatelství v intenzivní péči

XXIII. Psychiatrický pacient

23.1. Psychiatrický pacient v intenzivní somatické péči

23.2. Delirium

23.3. Závěr

XXIV. Příloha

24.1. Internetové odkazy

24.2. Vybrané medicínské údaje, výpočty, kalkulace a vzorce

Několik rad na závěr

Seznam zkratek

Rejstřík

 ZPĚT na detail knihy