Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vybrané otázky - Onkologie VIII.

Obsah

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE I. DIAGNOSTIKA

1. Histopatologické charakteristiky nádorov močového mechúra vo vzťahu k prežívaniu klinického súboru pacientov (1968-2003)

2. Klinická stádia nádorů vylučovacích cest ve spektru ostatních malignit

3. Význam UBC v detekci karcinomu močového měchýře a vliv zpracování vzorku moči na diagnostickou přesnost testu

4. Prognostický význam T1 subtypizace ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře

5. Vliv fluorescenční cystoskopie na četnost recidiv povrchových nádorů močového měchýře

6. Exprese genu PAX5 a patologie genu TP53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře

 

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE II. CHIRURGICKÁ LÉČBA

7. Výhody a nevýhody jednotlivých střevních náhrad měchýře

8. Naše indikace a výsledky pacientů, kteří u nás podstoupili radikální cystektomii za posledních 5 let

9. MOčový měchýř - šetřící léčba

10. Výsledky pacientů za posledních 10 let, kteří podstoupili cystektomii, ve které již nádor nebyl nalezen

11. Nádory ledvin a močového měchýře u nemocných v dialyzačním léčení

 

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE III. CHIRURGICKÁ A ONKOLOGICKÁ LÉČBA

12. Výskyt karcinomu močového měchýře po nefroureterektomii pro uroteliální karcinom horních močových cest s použitím endoskopického strippingu ureteru po otevřené nefroureterektomii

13. Laparoskopická nefroureterektomie - první zkušenosti

14. Postavení epirubicinu v lokální chemoprofylaxi nádorů močového měchýře

15. Využití gemcitabinu v neoadjuvantní chemoterapii u nádorů močového měchýře

16. Režim gemcitabin s CDDP v léčbě infitrujících nádorů močového měchýře, alternativa radikální chirurgické léčby u rizikových nemocných

17. Rradioterapie u nádoru močového měchýře - algoritmus léčby v Masarykově onkologickém ústavu

 

POSTERY

1. Případ pozdní metastázy nádoru močového měchýře, který podstoupil cystektomii s nálezem v preparátu pT0N0

2. Případ rychle progredujícího nádoru močového měchýře

3. Močová derivace po chirurgické léčbě pokročilých nádorů malé pánve

 

NÁDORY LEDVIN I. KLASIFIKACE A BIOLOGIE

1. Epitelové nádory ledvin v registru ŠPAÚ podle WHO klasifikace 2004

2. Molekulární charakteristika vybraných nádorů ledvin

3. Biologické chování chromofobního renálního karcinomu

4. Příbuzenský záchyt nádorů ledvin

5. Exprese genu PAX2, analýza mikrosatelitů a imunohistochemie P53 ve tkáni renálních karcinomů

 

NÁDORY LEDVIN II. DIAGNOSTIKA

6. Srovnání ultrasonografie a spirálního CZ v diagnostice nádorových trombů u adenokarcinomu ledviny

7. Diferenciální diagnostika maligních a benigních cystických expanzí ledvin

8. Využití dvoufázové CT angiografie (CTA) cév ledviny před chirurgickou léčbou renálních tumorů

9. Možnosti využití pozitronové emisní tomografie (PET) u karcinomu ledviny

 

NÁDORY LEDVIN III. OPERAČNÍ LÉČBA A PROGNÓZA

10. Prognostické a rizikové faktory u karcinomu ledviny

11. Porovnání výsledků operační léčby adenokarcinomu ledviny u souboru nemocných z let 1962-1981 a 1982-1998

12. Výsledky operační léčby karcinomu ledviny za posledních pět let

13. Taktika léčby pokročilého karcinomu ledviny

14. Trombus V. cava inferior u adenokarcinomu ledviny - léčba

15. Laparoskopická radikální nefrektomie - pětileté zkušenosti

16. Laparoskopická radikální nefrektomie pro parenchymový tumor

 

NÁDORY LEDVIN IV. ONKOLOGICKÁ LÉČBA

17. Přínos imunochemoterapie u pokročilého karcinomu ledviny

18. Onkologická léčba karcinomu ledviny

19. Efekt imunochemoterapie u metastatických nádorů ledvin dle prognostických skupin

20. Efekt léčby metastatického karcinomu ledviny (MKC) kombinací gemcitabinu, interleukinu 2 a interferonu ?

21. Indikace radioterapie u karcinomu ledviny

 

POSTERY

1. Použití kaválního filtru před chirurgickým řešením karcinomu ledviny s nádorovou trombózou dolní duté žíly

2. Problematika karcinomu ledviny v koincidenci s nesidiomem v rámci nádorové triplicity

3. Scintigrafie skeletu 99MTC-MDP: vedlejší nálezy týkající se vylučování osteotropního radiofarmaka uropoetickým systémem

 

KARCINOM PRSU - RIZIKOVÉ FAKTORY, DIAGNOSTIKA

1. Obezita - rizikový faktor nádorů prsu, podstata působení

2. Rizikový faktor karcinómu prsníka: rodinná anamnéza karcinómu prsnej žľazy

3. Detekce cytokeratininů u karcinomu prsu

4. Sérové hladiny antityreoidálních protilátek korelují s kvantitativními ukazateli sonografického obrazu štítné žlázy u pacientek s karcinomem prsu

5. Nadpočetná prsní žláza

6. Mamografický screening v ČR - dosavadní výsledky a perspektivy projektu

 

DIAGNOSTIKA KARCINOMU PRSU

7. Problémy neinvazívnej diagnostiky angiogenézy tumorov prsnej žľazy zobrazovacími metódam

8. Nové techniky předoperační lokalizace nehmatných lezí prsu a identifikace sentinelové uzliny

9. Příspěvek k diagnostice a léčbě nepalpovatelných lézí v prsu

10. Přínos vakuové biopsie v diagnostice nehmatných lézí prsní žlázy

11. Komplexná diagnostika ca mammae in situ

12. Korelácia natívnej mamografie a histológie ca mammae do 10 mm

 

CHIRURGICKÁ A RADIAČNÍ LÉČBA POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU

13. Okolnosti a příčiny pokročilých stadií rakoviny prsu

14. Chirurgická léčba pokročilého karcinomu prsu

15. Výsledky chirurgické léčby lokálně pokročilého karcinomu prsu po neoadjuvanci

16. Kombinace duktálního a lobulárního karcinomu mléčné žlázy - komplexní léčba

17. Radioterapie lokálně pokročilého karcinomu prsu

 

KARCINOM PRSU A HORMONY

18. Nové možnosti léčby postmenopauzálních žen s hormonálně dependentním karcinomem prsu

19. Adjuvantní hormonální léčba karcinomu prsu

20. Neoadjuvantná hormonálna liečba karcinómov prsníka

21. Hormonální substituční léčba a karcinom prsu

22. Karcinom prsu a těhotenství

 

CHEMOTERAPIE POKROČILÉHO KARCINOMU PRSU

23. Kvalita života lékaře pracujícího v onkologii

24. Vinorelbin + hormon - účinná léčba starších žen

25. Primární systémová chemoterapie místně pokročilého karcinomu prsu, současný stav

26. Použití kombinace gemcitabin + paclitaxel u pacientek s pokročilým karcinomem prsu

27. Chemoimunoterapie karcinomu prsu

28. Naše zkušenosti s podáním vinorelbinu pacientkám s metastazujícím a relabujícím karcinomem prsu

29. Postavení vysokodávkované chemoterapie v léčbě karcinomu prsu

30. Systémová radionuklidová léčba bolestivých kostních metastáz 153samariem-EDTMP u pacientek s karcinomem prsu

 

POSTERY

1. Pyoderma gangrenosum jako raritní onemocnění bradavky imitující pagetův karcinom prsu

2. Příspěvek k diagnostice a léčbě nepalpovatelných lézí v prsu

 

SEZNAM AUTORŮZPĚT na detail knihy