Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Rehabilitace v klinické praxi

Recenze

Jen málokterá kniha byla ve zdravotnické obci tak netrpělivě očekávána jako tato. Důvody, které k tomu vedly byly (patrně) dva. Především skutečnost, že toto významné téma nebylo již řadu let souborně knižně zpracováno, a přitom široká zdravotnická veřejnost jeho zpracování potřebovala. Druhým důvodem byla osobnost hlavního autora a editora doc. Pavla Koláře, který je současnou generací vnímán jako nejprestižnější osobnost v oboru klinické rehabilitace.

 

Docent Pavel Kolář si k napsání této rozsáhlé knihy přizval celkem 71(!) spoluautorů. Tento veliký počet spolupracovníků s sebou sice přináší některé výhody (zajištění, že dílčí témata mohou být zpracována na vysoké odborné úrovni i že rukopisy by měly být hotovy dříve), ale také řadu nevýhod (obsahová a formální nejednotnost, nedodržení proporcionality rozsahu jednotlivých textů, různost informační úrovně, protiřečení si jednotlivými autory a další). Bohužel, skupina nevýhod převažuje a klade na editora značné nároky, především časové. Velký význam má i skutečnost, že ve velkém počtu spolupracovníků bývají i autoři s malou (či žádnou) publikační zkušeností, několikrát se vracející k vlastnímu textu s opakovanými opravami, úpravami a doplňky, ztěžující práci editora i redakce a zpožďující vydání knihy. Všechna tato úskalí se však podařilo doc. Kolářovi úspěšně překonat.

 

Odborný obsah (713 stran) je rozdělen do dvou částí: Obecné části (302 s.) a Speciální části (376 s.). Obecnou část tvoří kapitoly zabývající se diagnostickými a terapeutickými postupy, speciální část pojednává o léčebné rehabilitaci aplikované v jednotlivých oborech (neurologie, ortopedie a traumatologie, kardiologie, pneumologie, revmatologie, geriatrie, onkologie, gynekologie, psychiatrie aj.).Všechny kapitoly jsou zaměřeny především na léčebnou složku rehabilitace a té je věnováno více místa než metodám rehabilitace pracovní, pedagogické a sociální. Vlastní strukturace odborného obsahu vychází z funkce hybného systému a jeho role/významu pro jednotlivé specializační obory. V obecné části je také zpracována funkční symptomatologie při poruchách nervového, myoskeletálního i interních systémů a jsou popsány klinické a laboratorní vyšetřovací metody. Odstavce o terapii jsou v převaze zpracovány v kontextu tohoto pojetí s preferencí symptomatické léčby.

 

Vlastní text je doplněn velkým množstvím obrázků ilustrujících jednotlivé léčebné postupy nebo pomůcky a řadou přehledných tabulek. Text je plně srozumitelný a vysvětlující. Knihu uzavírá několik medailonků významných osobností rehabilitačního lékařství (prof. V. Vojta, prof. K. Lewit, prof. V. Janda, doc. K. Obrda, doc. F. Véle, prof. J. Pfeiffer, prof. J. Jirout, prof. M. Máček, prof. M. Kučera, doc. J. Javůrek, paní L. Mojžíšová), seznam zkratek a podrobný rejstřík.

 

Komu knihu doporučit? Především těm, pro něž byla napsána - všem pracovníkům v rehabilitačním lékařství: lékařům, magistrům, bakalářům, rehabilitačním pracovníkům, a to jak klinickým, tak ambulantním. Ale poučení v ní naleznou i lékaři napříč všemi specializacemi - protože bez rehabilitace se komplexní, kvalitní a moderní terapie neobejde.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.ZPĚT na detail knihy