Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Gerontopsychiatrie

Obsah

1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák)

 

2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

 

3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová)

Ztráta nezávislosti u stárnoucí populace

Změny, které mohou vést k závislosti

Pohled na dopad závislosti

 

4. Použití zobrazovacích metod v gerontopsychiatrii (Vladimír Línek)

Výpočetní tomografie

Nukleární magnetická rezonance

Jednofotonová emisní výpočetní tomografie

Pozitronová emisní tomografie

Skóre mediotemporální atrofie

 

5. Vyšetření gerontopsychiatrického pacienta (Roman Jirák)

 

6. Možnosti testování paměti u seniorů (Světlana Žuchová)

Pracovní paměť

Vizuálně-prostorová paměť

Prospektivní paměť

Testy dávných vzpomínek

Autobiografická paměť

Dotazníkové metody

 

7. Základní posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii (Roman Jirák, Aleš Bartoš)

Mini-Mental State Examination

Hachinskiho ischemické skóre

Dotazník funkčního hodnocení pacienta

Bristolská škála aktivit denního života

 

8. Demence a další poruchy kognitivních funkcí (Roman Jirák)

Diagnostika syndromu demence I (základní příznaky)

Diagnostika syndromu demence II

Epidemiologie

8.1. Neuropatologie vybraných příčin syndromu demence (František Koukolník)

Alzheimerova nemoc

Vaskulární kognitivní porucha (vaskulární demence)

Frontotemporální lobární degenerace

Onemocnění charakterizovaná Lewyho tělísky

Alkohol a demence

Demence při Huntingtonově nemoci

Prionová onemocnění

8.2. Alzheimerova nemoc (Roman Jirák)

Klinický obraz

Diagnostika

Diferenciální diagnostika

Terapie

Kazuistika 1 - Alzheimerova nemoc s časným začátkem

Kazuistika 2 - Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem

8.3. Demence s Lewyho tělísky (Jiří Konrád)

Epidemiologie

Neuropatologické znaky a vztahy s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí

Klinický obraz a diagnostika

Možnosti léčebného ovlivnění

8.4. Demence u Parkinsonovy nemoci a onemocnění typu »Parkinson plus« (Jiří Konrád)

Základní charakteristiky Parkinsonovy nemoci

Typické klinické příznaky demence u Parkinsonovy nemoci

Možnosti terapie příznaků demence u Parkinsonovy nemoci

Onemocnění typu »Parkinson plus«

8.5. Frontotemporální lobární degenerace, frontotemporální demence (F02.2) (Vanda Franková, Radoslav Matěj)

Historie

Epidemiologie

Průběh onemocnění

Etiologie a patogeneze

Neurochemické změny

Klinický obraz

Demence frontálního typu (behaviorálně-dysexekutivní varianta)

Sémantická demence

Primární progresivní afázie (progresivní nonfluentní afázie)

Vyšetření pacientů s frontotemporální lobární degenerací

Diagnostika

Diferenciální diagnostika

Terapie

Kazuistika frontální varianty frontotemporální lobární degenerace

Kortikobazální degenerace

Progresivní supranukleární obrna

8.6. Další demence neurodegenerativního původu (Roman Jirák)

Huntingtonova chorea

Demence v rámci sclerosis multiplex

8.7. Vaskulární demence (Roman Jirák)

Epidemiologie

Diagnostika

Klasifikace vaskulárních demencí

Jiné, vzácné vaskulární demence

Terapie

Smíšené demence

8.8. Demence infekčního původu (Pavel Pavlovský)

Demence bakteriálního původu

Demence virového původu

Demence prionového původu

Demence parazitárního původu

8.9. Lidské prionové nemoci (Vanda Franková, Radoslav Matěj)

Demence u Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci (F02.1)

Genetická Creutzfeldtova-Jakobova nemoc

Náhodně přenesená CJN

Nová varianta CJN

Kuru

Gerstmannova-Sträusslerova-Scheinkerova nemoc

Fatální familiární insomnie

8.10. Demence a jiné psychické poruchy na podkladě SLE a dalších revmatických poruch (Petr Kozelek)

8.11. Ostatní symptomatické demence (Roman Jirák)

Metabolicky podmíněné demence

Demence na podkladě hypovitaminóz

Demence na podkladě endokrinopatií

Farmakogenně podmíněné demence a jiné poruchy paměti

Alkoholové demence a jiné poruchy paměti

Demence způsobené jinými intoxikacemi

Epileptické demence

Demence způsobené traumaty mozku

Demence způsobené nádory a paraneoplastické demence

Demence na podkladě normotenzního hydrocefalu

8.12. Mírná porucha poznávacích funkcí (Roman Jirák)

8.13. Izolované a přechodné kognitivní deficity (Roman Jirák)

8.14. Behaviorální a psychologické symptomy demencí (Roman Jirák)

8.15. Úzkostné poruchy u seniorů s demencí (Vanda Franková)

Epidemiologie

Rizika vzniku

Klinický obraz

Kazuistika

Terapie

8.16. Nefarmakologické postupy v léčbě Alzheimerovy nemoci a demencí jiného typu (Vanda Franková)

Práce s pečující osobou

Práce s pacientem

Možnosti využití psychoterapeutických technik při práci se seniory s demencí

 

9. Deliria (stavy zmatenosti) ve stáří (Jiří Konrád)

Epidemiologie

Definice

Etiologie

Klinický obraz a diagnostika, diferenciální diagnostika demence a deliria

Terapie

 

10. Deprese ve stáří (Roman Jirák)

Rozdělení depresí ve vyšším věku

Vyšetření depresivního pacienta

Terapie depresí ve stáří

Sebevražednost ve stáří

Kazuistika pacienta s organickou depresivní poruchou

 

11. Úzkostné poruchy ve stáří (Roman Jirák)

Organická úzkostná porucha

Neorganické úzkostné poruchy

 

12. Další organicky podmíněné psychické poruchy ve stáří (Roman Jirák)

Organická emoční labilita

Organická disociativní porucha

Organická porucha osobnosti a neorganické poruchy osobnosti seniorského věku

 

13. Organické psychotické poruchy ve stáří (Petr Kozelek)

Organická halucinóza

Organická katatonní porucha

Organický syndrom s bludy

 

14. Psychózy ve stáří (Vanda Franková)

Epidemiologie

Vyšetření

Diferenciální diagnostika

Terapie

Funkční psychózy ve stáří

Trvalá duševní porucha s bludy

Psychotické poruchy ve stáří přetrvávající z mladšího věku

 

15. Závislosti ve stáří (Hana Kučerová)

Benzodiazepiny

Alkohol

 

16. Poruchy spánku u seniorů (Zuzana Lattová)

Fyziologie spánku

Registrace a vyšetřování spánku

Spánek a stárnutí

Nejčastější primární poruchy spánku ve vyšším věku

Spánek a neurodegenerativní onemocnění

Prionová onemocnění

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy